FOB 2011_14-1

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune

17-06-2011

En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob i den nye kommune før hun var berettiget til at modtage ledighedsydelse. Denne opfattelse var i overensstemmelse med en principafgørelse som Ankestyrelsen havde truffet.

Efter forarbejderne til aktivlovens § 74 b har en person som har sagt sit fleksjob op, ret til ledighedsydelse hvis vedkommende havde en gyldig grund til at sige sit job op.

Ombudsmanden var ikke enig med myndighederne i at flytning til en anden kommune aldrig kunne være en gyldig grund til at sige sit job op. Ombudsmanden var heller ikke enig i at tilflytningskommunen efter en flytning altid skulle genvurdere om personen var berettiget til fleksjob, før der kunne udbetales ledighedsydelse. Det var ombudsmandens opfattelse at den nye kommune burde have undersøgt om kvinden havde en gyldig grund til at sige sit fleksjob op. Ombudsmanden henstillede herefter til beskæftigelsesankenævnet at genoptage sagen for så vidt angik dette spørgsmål.

(J.nr. 2010-0436-0540)