FOB 2011-1-4

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

28-01-2011

En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke mødte op til et informationsmøde. Kvinden oplyste at hun ikke havde modtaget en mødeindkaldelse.  

Kommunen og beskæftigelsesankenævnet lagde til grund at mødeindkaldelsen var kommet frem til kvinden. Myndighederne henviste til at brevet ikke var kommet retur til kommunen, og at der ikke var oplysninger fra Post Danmark om uregelmæssigheder i postudbringningen. 

Ombudsmanden udtalte bl.a. at det er myndigheden der har bevisbyrden for at et brev er kommet frem. Ombudsmanden udtalte sig generelt om hvilke forhold myndigheden skulle tilvejebringe oplysninger om for at løfte bevisbyrden for at et brev var kommet frem. 

At stoppe udbetalingen af sygedagpenge og dermed inddrage forsørgelsesgrundlaget for en borger er en usædvanligt indgribende afgørelse. Ombudsmanden vurderede at dette forhold kunne spille ind ved domstolenes vurdering af den bevissikkerhed der skal foreligge for at et brev er afsendt og kommet frem. 

Der var sket fejl og unøjagtigheder i forbindelse med afsendelsen af kommunens (jobcentrets) post, både i forbindelse med denne konkrete sag og tilsyneladende også i forbindelse med andre sager. Ombudsmanden mente derfor at der var en ikke ubetydelig usikkerhed omkring kommunens (jobcentrets) brevafsendelse der svækkede formodningen om at mødeindkaldelsen blev korrekt afsendt og kom frem. Af den grund mente ombudsmanden at det var betænkeligt at lægge til grund at mødeindkaldelsen var korrekt afsendt.  

Beskæftigelsesankenævnet genoptog på baggrund af ombudsmandens udtalelse sagen, men fastholdt sin afgørelse. Ombudsmanden henstillede til Civilstyrelsen at borgeren fik fri proces. 

(J.nr. 2008-4469-025)