FOB 2011_20-6

Regions behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel

31-05-2011

En kvinde ringede til alarmcentralen efter at have fundet sin mand bevidstløs. Alarmcentralen gav imidlertid en forkert adresse til ambulanceoperatøren. Det forsinkede ambulancen, og kvindens mand afgik ved døden. Kvinden klagede til Region Sjælland over den tid der var gået inden ambulancen ankom.

Regionen indhentede ikke de nødvendige oplysninger fra alarmcentralen og ambulanceoperatøren for at kunne besvare klagen. Det betød at regionens svar til kvinden ikke indeholdt en redegørelse for forløbet. Regionen forholdt sig heller ikke i sit svar til kvindens klage over ambulancens responstid. Kvinden fremsatte derfor indsigelser mod regionens svar. I første omgang besvarede regionen ikke indsigelserne, men efter at kvinden havde klaget til ombudsmanden, skrev regionen til kvinden at regionen ikke havde svaret fordi den havde anset sagen for afsluttet.

Det var ombudsmandens samlede opfattelse at den måde regionen havde behandlet kvindens klage på, var meget kritisabel. Han henstillede til regionen at overveje om der var behov for mere generelt at fastsætte retningslinjer for sagsbehandlingen i regionens præhospitale center.

(J.nr. 2010-0573-4299)