FOB 2011_11-1

Gebyr for udtræk af CHR-registeret

13-01-2011

Fødevarestyrelsen traf afgørelse om at en borger havde ret til indsigt i CHR-registeret (Centralt HusdyrbrugsRegister), dog undtaget tavshedsbelagte oplysninger. I afgørelsen overlod Fødevarestyrelsen det til sin samarbejdspart – en privat virksomhed – at gennemføre indsigten og at beregne og opkræve gebyr. Borgeren klagede til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og senere til ombudsmanden. Klagen skyldtes bl.a. at virksomheden stillede krav om at borgeren først accepterede at en række poster inden for en beløbsramme indgik i gebyret.

Ombudsmanden gjorde først opmærksom på at bekendtgørelse om betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister ifølge sit eget indhold var udstedt i medfør af tre ophævede fuldmagtslove. Reglerne i bekendtgørelsen var opretholdt gennem love der senere var vedtaget. Det var dog ombudsmandens opfattelse at det ville stemme bedst overens med Justitsministeriets vejledning om udarbejdelse af administrative bestemmelser at bekendtgørelsen inden for en rimelig tid blev rettet sådan at det aktuelle lovgrundlag fremgik af dens ordlyd.
 
Efter ombudsmandens opfattelse var det beklageligt at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke under behandlingen af klagesagen gjorde borgeren tydeligt opmærksom på hvilke poster han ikke skulle betale gebyr for. Ombudsmanden mente desuden at det var beklageligt at Fødevarestyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri havde overladt til virksomheden at fastlægge hvad der skulle betales i gebyr for udtræk fra CHR.

Ombudsmanden gjorde Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fødevarestyrelsen bekendt med sin opfattelse og henstillede til ministeriet at genoptage behandlingen af sagen og inddrage det som ombudsmanden havde anført i sin udtalelse.
(J.nr. 2009-4630-301)