Seniorpensionsenheden skulle udlevere flere oplysninger til journalist

08-02-2024

Seniorpensionsenheden har efter en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udleveret en række oplysninger om seniorpensionsordningen til en journalist.

Det drejer sig blandt andet om oplysninger om udviklingen i antallet af ansøgere om seniorpension, tilkendelsesprocenten for seniorpension, udfaldet af klagesager på området og bemærkninger fra en ekstern revisor.  

Journalisten havde søgt aktindsigt i referater fra bestyrelsesmøder i Seniorpensionsenheden, som er en selvejende institution, der har ansvaret for at tilkende seniorpension til borgere med nedsat arbejdsevne.

Seniorpensionsenheden undtog bestyrelsesreferaterne fra aktindsigt, da der var tale om interne dokumenter, men udleverede dog visse informationer i overensstemmelse med reglerne i offentlighedslovens § 28, der siger, at faktuelle oplysninger og oplysninger om eksterne faglige vurderinger er undergivet aktindsigt – også når de kommer fra interne dokumenter.

Folketingets Ombudsmand erklærede sig enig i, at bestyrelsesreferaterne var interne dokumenter, men mente, at de indeholdt flere ekstraheringspligtige oplysninger.

Ombudsmanden henstillede derfor til, at Seniorpensionsenheden genoptog behandlingen af journalistens aktindsigtsanmodning og vurderede, om der var flere oplysninger, der skulle udleveres.

Læs ombudsmandens udtalelse

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Offentlighedsloven indeholder forskellige regler om undtagelse af dokumenter fra aktindsigt, herunder lovens § 23 om interne dokumenter. Adgangen til at undtage interne dokumenter er dog begrænset af lovens § 28, der giver adgang til aktindsigt i visse oplysninger, selv om de indgår i sådanne dokumenter (ekstrahering).

Offentlighedslovens § 23 om interne dokumenter har følgende ordlyd:

Ӥ 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses

1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående.

(…)”

 

Offentlighedslovens § 28 om ekstrahering har følgende ordlyd:

”§ 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-3.

Stk. 2. (…)”