Ikke aktindsigt i tilbagekaldelse af advarsler

06-03-2024

Ombudsmanden har nu afsluttet behandlingen af flere klager over myndighedernes afslag på aktindsigt i sager om tilbagekaldelsen af advarsler til embedsmænd i den såkaldte minksag.

Efter at have undersøgt sagerne har ombudsmanden ikke fundet grundlag for at kritisere myndighederne for ikke at udlevere flere oplysninger.

Ombudsmanden har udtalt sig i tre sager:

Fælles for de tre sager var, at det efterspurgte materiale indgik i personalesager og derfor som udgangspunkt ikke var omfattet af retten til aktindsigt. Et væsentligt spørgsmål i sagerne var derfor, om materialet skulle udleveres efter lovens § 21, stk. 3, 2. pkt. Efter denne bestemmelse er der i personalesager – som en undtagelse til lovens hovedregel – ret til aktindsigt i bl.a. oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover for ansatte i chefstillinger.

Bestemmelsen giver ifølge lovens forarbejder kun ret til aktindsigt i ansættelsesmyndighedens skrivelse med den endelige afgørelse i sagen (selve den disciplinære reaktion), men ikke til andre dokumenter i sagen. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at der ikke er ret til aktindsigt i afgørelser om, at der ikke er grundlag for at iværksætte en disciplinær reaktion.

Efter ombudsmandens opfattelse førte offentlighedslovens generelle principper og lovens forarbejder til, at der ikke var ret til aktindsigt i de oprindelige afgørelser om at meddele advarslerne, fordi de var tilbagekaldt, da myndighederne behandlede sagerne.

Heller ikke afgørelser om tilbagekaldelse af advarsler – der ikke går ud på at iværksætte en disciplinær reaktion i form af advarsel eller derover – er omfattet af bestemmelsen. Det samme gælder for andre dokumenter og oplysninger i en sag vedrørende tilbagekaldelse af en allerede meddelt disciplinær reaktion.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

 

Offentlighedslovens § 21

Efter offentlighedsloven er der som udgangspunkt ikke ret til aktindsigt i oplysninger, der indgår i konkrete personalesager. Visse oplysninger er dog omfattet af den almindelige adgang til aktindsigt efter loven. Det følger af lovens § 21, stk. 1-3, der har følgende ordlyd:

”§ 21. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste.

Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter (…) heller ikke andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 (…)

Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2 skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder lovens almindelige regler endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse er truffet.”