FOB 2024-6

Ikke ret til aktindsigt i materiale, der lå til grund for tilbagekaldelse af advarsel

06-03-2024

Et medie klagede over, at Statsministeriet ikke havde givet fuld aktindsigt i det materiale, der lå til grund for tilbagekaldelsen af en disciplinær advarsel til ministeriets departementschef.

Statsministeriet havde offentliggjort sin afgørelse om at tilbagekalde advarslen, herunder med en sagsfremstilling og begrundelsen for tilbagekaldelsen. Spørgsmålet i sagen var, om mediet kunne få aktindsigt i andet materiale, der lå til grund for afgørelsen, herunder Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning til statsministeren.

Efter offentlighedslovens § 21, stk. 2, er der som udgangspunkt ikke ret til aktindsigt i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Som undtagelse herfra er der dog efter lovens § 21, stk. 3, 2. pkt., for så vidt angår chefer ret til indsigt i ”disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover”. Indsigtsretten omfatter alene den endelige afgørelse (den disciplinære reaktion), men ikke andre dokumenter og oplysninger i sagen.

En afgørelse om at tilbagekalde en advarsel – der ikke i øvrigt går ud på at iværksætte en anden disciplinær reaktion i form af advarsel eller derover – er ikke omfattet af bestemmelsen. Der var heller ikke holdepunkter i bestemmelsens forarbejder for at anse en sådan tilbagekaldelse for omfattet af bestemmelsen. Statsministeriet havde således ikke været forpligtet til at offentliggøre afgørelsen om at tilbagekalde den disciplinære reaktion, og det samme gjaldt for andre dokumenter og oplysninger i sagen vedrørende tilbagekaldelsen.

Ombudsmanden fandt heller ikke grundlag for at kritisere Statsministeriets vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed.

(Sag nr. 23/03978)