FOB 2024-11

Dokumenter fra en interesseorganisation indgik i en lovgivningssag og kunne undtages fra aktindsigt

08-04-2024

En forening havde fået afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Ekspertgruppen for en grøn skattereform og en interesseorganisation, med henvisning til at dokumenterne indgik i en lovgivningssag omfattet af miljøoplysningsloven og § 2, stk. 1, 3. pkt., i 1985-offentlighedsloven.

Ombudsmanden var enig i, at dokumenterne måtte anses for tilvejebragt med henblik på det aktuelle lovgivningsprojekt og derfor indgik i en lovgivningssag. Ombudsmanden lagde vægt på, at ekspertgruppen var nedsat som et lovforberedende udvalg med den opgave at foreslå modeller til en ensartet CO2e-regulering ud fra de forudsætninger, der var angivet i dens kommissorium. Ekspertgruppens lovgivningssag var endvidere ikke – i modsætning til, hvad tilfældet kan være for en sag i et ministerium – startet op forud for lovgivningsprojektet og havde heller ikke nær sammenhæng med den løbende virksomhed i en forvaltningsmyndighed. Alt materiale i sagen var derfor som udgangspunkt omfattet af lovgivningssagen. Det gjaldt også dokumenter fra en privat interesseorganisation, som efter kommissoriet sad i en følgegruppe, der skulle bidrage til det lovforberedende arbejde. Hertil kom, at dokumenterne efter deres indhold havde tilknytning til kommissoriet.

Det viste sig imidlertid under ombudsmandens behandling af sagen, at et bilag til en mail i korrespondancen var offentliggjort, og Skatteministeriet besluttede derfor at udlevere dokumentet efter princippet om meroffentlighed i 1985-offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Sekretariatet havde foretaget en konkret vurdering og afvejning efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, og fandt, at de hensyn, der talte imod aktindsigt, vejede tungere end offentlighedens interesse i, at oplysningerne blev udleveret. Sekretariatet havde lagt vægt på, at der var tale om materiale af mere foreløbig karakter, og at sekretariatet skulle kunne arbejde med indretning af lovgivningen, uden at oplysninger om drøftelser og foreløbige overvejelser blev undergivet offentlighed. Sekretariatet havde endvidere anført, at dokumenterne var tilvejebragt med henblik på det aktuelle lovgivningsprojekt, og at aktindsigt i dokumenterne ville kunne vise noget om indholdet af de drøftelser og foreløbige overvejelser, der var foregået i regi af udvalget.

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at tilsidesætte sekretariatets vurdering og afvejning i forhold til udlevering af disse yderligere oplysninger.

(Sag nr. 23/06659)