FOB 2024-3

Temakravet i offentlighedsloven var ikke opfyldt ved angivelse af temaet ”korrespondance vedrørende sager ved domstolene”

24-01-2024

Statsministeriet afslog en anmodning om aktindsigt, med den begrundelse at temakravet ikke var opfyldt, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, hvorefter en anmodning skal angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

Anmodningen angik korrespondance mellem Statsministeriet og øvrige myndigheder ”vedrørende sager ved domstolene” i perioden fra 1. januar 2019 til 15. november 2023.

Ombudsmanden var enig med Statsministeriet i, at angivelsen af korrespondance om sager ved domstolene ikke indebærer, at anmodningen afgrænses til oplysninger med et reelt indholdsmæssigt fællesskab.

Ombudsmanden lagde vægt på, at anmodningen efter sin ordlyd omfattede oplysninger om meget forskelligartede typer af retssager uanset disses indhold og involverede parter. Anmodningen var herunder ikke afgrænset til retssager, hvor Statsministeriet eller det offentlige i øvrigt var eller havde været part eller på anden måde involveret.

Efter ombudsmandens opfattelse svarede et tema som ”korrespondance vedrørende sager ved domstolene” uden yderligere specificering mere til at angive, at oplysningerne har været forelagt en vis myndighed, udvalg e.l., end at angive, hvad dokumenterne indholdsmæssigt angår, hvilket – ligesom det at angive en proces mv. – ikke er tilstrækkeligt til at opfylde temakravet.

På den baggrund var ombudsmanden enig med Statsministeriet i, at anmodningen om aktindsigt ikke opfyldte temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2.

(Sag nr. 23/06511)