FOB 2024-2

Mail var omfattet af aktindsigtsanmodning, selvom ministerium mente, at den havde et andet indhold end angivet i anmodningen

23-01-2024

I en pressemeddelelse omtalte Forsvarsministeriet en udtalelse fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Følgende fremgik af udtalelsen: ”Forsvarsministeriet har den 3. december 2021 anmodet FE’s Center for Cybersikkerhed (CFCS) om en udtalelse.”

En journalist bad efterfølgende Forsvarsministeriet om aktindsigt i den ”anmodning om en udtalelse” fra ministeriet til Forsvarets Efterretningstjeneste, som var omtalt i udtalelsen. Ministeriet svarede, at ministeriet ikke var i besiddelse af dokumenter omfattet af journalistens aktindsigtsanmodning.

Under ombudsmandens behandling af sagen oplyste Forsvarsministeriet, at Forsvarets Efterretningstjeneste havde oplyst, at det var en bestemt mail af 3. december 2021, som efterretningstjenesten i udtalelsen omtalte som en ”anmodning om en udtalelse”.

Ombudsmanden mente, at der ikke med rimelighed kunne være tvivl om, at journalistens anmodning om aktindsigt omfattede den pågældende mail. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at mailen efter Forsvarsministeriets opfattelse havde et andet indhold end angivet af Forsvarets Efterretningstjeneste. Han henstillede derfor til ministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

Et andet spørgsmål i sagen var, om journalisten kunne få aktindsigt i oplysninger om navnene på modtagere og afsendere af mails i sagen om udarbejdelse af den nævnte pressemeddelelse.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at oplysningerne ikke var udleveret til journalisten efter offentlighedslovens § 28. Det skyldtes, at ombudsmanden ikke kunne tilsidesætte Forsvarsministeriets vurdering af, at oplysningerne ikke kunne anses for relevante for sagen i offentlighedslovens § 28’s forstand.

(Sag nr. 23/02203)