FOB 2024-9

Delvist afslag på aktindsigt i DSB’s retningslinjer for kontrolafgifter

05-03-2024

En borger havde bedt om aktindsigt i DSB’s retningslinjer for kontrolafgifter. DSB traf afgørelse om at udlevere to dokumenter – DSB’s billetteringskoncept og DSB’s behandlingspolitik ved klager over kontrolafgifter – men undtog en række oplysninger om, hvornår en kontrolafgift kan undlades eller afskrives. Som grundlag for undtagelsen henviste DSB til offentlighedslovens § 33, nr. 3, om hensynet til det offentliges økonomiske interesser.

Ombudsmanden kunne ikke tilsidesætte DSB’s vurdering af, at en udlevering af dele af de pågældende oplysninger ville kunne give visse rejsende mulighed for at undgå at blive pålagt afgift ved at agere på en bestemt måde, selv om betingelserne for at pålægge afgift objektivt set var opfyldt. 

Ombudsmanden kunne på den baggrund ikke tilsidesætte DSB’s vurdering af, at en udlevering af disse oplysninger ville give mulighed for at omgå DSB’s billetteringskoncept, på samme måde som det kunne give mulighed for at unddra­ge sig en myndigheds kontrol, hvis der var offentlighed om myndighedens gen­nemførelse af kontrol på et bestemt område.

Af samme grund kunne ombudsmanden ikke kritisere, at DSB havde fundet det nødvendigt at undtage de pågældende oplysninger fra aktindsigt for at beskytte væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 3.

Ombudsmanden bemærkede, at oplysningerne efter hans opfattelse lige så nærliggende kunne have været undtaget efter offentlighedslovens § 33, nr. 2, hvorefter oplysninger kan undtages fra aktindsigt af hensyn til at forhindre omgåelse af det offentliges kontrolforanstaltninger på et bestemt område.

Ombudsmanden fandt, at DSB også havde undtaget nogle oplysninger, som ikke havde en sådan karakter, at en udlevering af oplysningerne ville indebære en nærliggende risiko for omgåelse af kontrollen og dermed for DSB’s økonomiske interesser. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til DSB at genoptage sagen.

(Sag nr. 23/06319)

 

Opfølgning

18-03-2024 Opfølgningen er tilføjet i den vedhæftede PDF.