FOB 2024-7

Journalister kan være partsrepræsentanter

13-03-2024

Statsadvokaten i Viborg tiltrådte Østjyllands Politis afslag på aktindsigt i en straffesag til en journalist, selv om journalisten havde fuldmagt fra en person, som var forurettet i straffesagen. Efter retsplejelovens § 41 d, stk. 1, 2. pkt., kan forurettede i en endeligt afgjort straffesag eller, hvis forurettede er afgået ved døden, forurettedes nære pårørende få aktindsigt i dokumenterne i straffesagen efter reglerne i retsplejeloven.

Statsadvokaten anførte, at retten til aktindsigt efter retsplejelovens § 41 d, stk. 1, 2. pkt., som udgangspunkt var en personlig ret for forurettede. Statsadvokaten anførte også, at anmodningen om aktindsigt havde et journalistisk formål og ikke var indgivet med henblik på at bistå eller i øvrigt varetage den forurettedes interesser i sagen.

Ombudsmanden indledte en undersøgelse af sagen på baggrund af en klage fra Dansk Journalistforbund og bad bl.a. Rigsadvokaten om en udtalelse.

Rigsadvokaten hjemviste sagen til statsadvokaten til fornyet behandling. Det var Rigsadvokatens opfattelse, at forurettede efter forvaltningslovens § 8, stk. 1, havde ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre i aktindsigtssager, der blev behandlet efter retsplejelovens § 41 d, stk. 1, 2. pkt. Den omstændighed, at partsrepræsentanten var journalist, eller at anmodningen om aktindsigt havde et journalistisk sigte, kunne ikke i sig selv føre til, at repræsentation kunne afskæres eller begrænses.

Ombudsmanden var enig i Rigsadvokatens retsopfattelse. Ombudsmanden indstillede herefter sin undersøgelse af sagen.

Statsadvokaten imødekom herefter journalistens anmodning om aktindsigt i straffesagen.

(Sag nr. 23/05945)