FOB 2024-13

Artikler bag betalingsmur var ikke offentligt tilgængelige. Aktindsigt i dokumenter på aktliste kunne ikke afslås med henvisning til temakravet.

18-04-2024

It-tilsynet gav en journalist aktindsigt i en række dokumenter og oplysninger vedrørende medarbejderes habilitet mv.

Myndigheden havde ved afgørelsen om aktindsigt imidlertid undladt at udlevere nogle artikler, som var indsat i interne mails, med henvisning til at artiklerne var offentligt tilgængelige på et nyhedsmedie. Ombudsmanden var ikke enig i, at myndigheden kunne undlade at udlevere artiklerne efter offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. 2, da man skulle betale for at tilgå dem på nyhedsmediet.

Journalisten havde ved afgørelsen også modtaget lister over akter, som myndigheden havde fremsøgt, men som myndigheden efter en manuel gennemgang ikke anså for omfattet af anmodningen. Journalisten bad på den baggrund om aktindsigt i de akter, som han ikke allerede havde fået udleveret. Myndigheden afviste anmodningen med henvisning til, at den ikke angav et tema, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2.

Ombudsmanden udtalte, at myndigheden ikke kunne afslå at behandle anmodningen med henvisning til temakravet. Ombudsmanden henviste til, at det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at angivelse af en konkret sags journalnummer i en anmodning om aktindsigt vil være tilstrækkeligt til, at en forvaltningsmyndighed ikke vil kunne afslå at behandle en anmodning, selv om kravet om angivelse af tema ud fra en principiel betragtning kan siges ikke at være opfyldt. Ombudsmanden henviste også til, at ved fortolkningen af temakravet kan hensynet til det offentliges ressourcer ikke tillægges særlig vægt, hvis myndigheden faktisk er i stand til at identificere de ønskede sager eller dokumenter uden nævneværdige vanskeligheder eller væsentligt administrativt besvær.

Ombudsmanden fandt det desuden beklageligt, at myndigheden ved afslaget efter det oplyste havde lagt vægt på, at journalisten alene havde fået kendskab til de pågældende akter som følge af myndighedens behandling af en tidligere aktindsigtsanmodning fra ham.

(Sag nr. 23/06103 og sag nr. 23/06147)