Kærshovedgård bør forbedre sikkerhedssituationen for beboerne

26-04-2024

I november 2023 var Folketingets Ombudsmand på et tilsynsbesøg på Udrejsecenter Kærshovedgård for at undersøge forholdene for personer på tålt ophold, som er pålagt at tage ophold på udrejsecentret. Tilsynsbesøget var en opfølgning på et tilsvarende tilsynsbesøg i 2017 samme sted og et tilsynsbesøg i 2014 på Center Sandholm, hvor personer på tålt ophold dengang var indkvarteret.

Ligesom ved de tidligere besøg finder ombudsmanden, at de generelle forhold på Kærshovedgård ikke er i strid med forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling i FN’s Torturkonvention og artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ved tilsynsbesøget i efteråret 2023 konstaterede ombudsmanden dog også, at forholdene for beboerne på tålt ophold på udrejsecentret fortsat må anses for meget belastende og begrænsende for grundlæggende livsførelse – og at dette i forhold til den generelle sikkerhedssituation på udrejsecentret gælder i endnu større grad end tidligere.

Der er siden ombudsmandens besøg i 2017 sket en ændring af beboersammensætningen, idet personer, der er udvist ved dom, men som ikke medvirker til udrejse, og som ikke tidligere boede på Kærshovedgård, nu udgør den største persongruppe på stedet.

Det er ombudsmandens indtryk, at beboerne oplever en øget utryghed på udrejsecentret, herunder at der finder meget kriminalitet sted bl.a. i form af salg af rusmidler. Dertil kommer, at stemningen på udrejsecentret er præget af forråelse, og at en betydelig del af beboerne har misbrugsproblemer.

På den baggrund anbefaler ombudsmanden, at udrejsecentret iværksætter initiativer for at sikre, at udrejsecentret bliver et mere trygt sted at opholde sig.

”Den sikkerhedsmæssige situation for beboerne på Kærshovedgård synes at være blevet forværret siden ombudsmandens sidste besøg, og det er en udvikling, der bør rettes op på. Vi har at gøre med mennesker, som af myndighederne er pålagt at tage ophold på Kærshovedgård, og det må dermed også sikres, at udrejsecentret er et trygt sted at opholde sig”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden anbefaler også, at der indføres faste procedurer for, at nye beboere screenes for selvmordsrisiko i forbindelse med deres ankomst til udrejsecentret.

Under ombudsmandens tilsynsbesøg boede 46 personer på tålt ophold på udrejsecentret.

Ombudsmanden besøgte Kærshovedgård sammen med Institut for Menneskerettigheder og, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. Under tilsynsbesøget havde ombudsmanden og hans besøgshold blandt andet samtaler med 17 beboere på tålt ophold med opholdspligt, ligesom han fik lejlighed til at bese de fysiske forhold på centret.

 

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Kommitteret Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12