Forsyningsselskab inddrog ulovligt hensyn i sag om aktindsigt

19-12-2023

En borger søgte hos det kommunalt ejede forsyningsselskab SK Energi A/S om aktindsigt i materiale vedrørende suspension af selskabets fastprisaftaler. Selskabet udleverede en varslingsskrivelse og tilføjede, at der ikke var andet ”nyt materiale eller notater, som der kan opnås aktindsigt i”.

Borgeren klagede over afslaget til ombudsmanden, og under sagen kom det frem, at der faktisk forelå et notat, som borgeren ikke havde fået aktindsigt i.

SK Energi A/S havde valgt ikke at oplyse om dette, fordi selskabet formodede, at et medlem af bestyrelsen havde lækket notatet. Selskabet håbede, at borgeren på baggrund af afslaget ville tilkendegive, at han allerede var i besiddelse af notatet, så selskabet kunne politianmelde bestyrelsesmedlemmet.

Efter ombudsmandens opfattelse er dette ikke et hensyn, der lovligt kan varetages efter offentlighedsloven.

”Med offentlighedsloven følger nogle rammer for, hvilke hensyn der er lovlige at lægge vægt på, når man træffer afgørelser om aktindsigt. Også et forsyningsselskab som SK Energi A/S skal agere inden for disse rammer, når det træffer afgørelser efter loven. Samlet set finder jeg SK Energi A/S’ behandling af aktindsigtssagen kritisabel”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Selskabet oplyste efterfølgende, at notatet havde kunnet undtages fra aktindsigt, fordi der var tale om sagkyndig bistand til brug i en eventuel retssag, jf. offentlighedslovens § 27, nr. 4. Borgeren fik dog under ombudsmandens behandling af sagen udleveret det pågældende notat, idet der ikke længere forelå hensyn til at undtage det.

Da SK Energi A/S ikke har forholdt sig til, om borgeren har ret til indsigt i en række andre bestyrelsesdokumenter, der er kommet frem under ombudsmandens undersøgelse, har ombudsmanden henstillet, at selskabet genoptager behandlingen af sagen.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

Fakta

Efter offentlighedslovens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 1, finder loven – bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 – anvendelse på al virksomhed, der udøves af visse forsyningsselskaber og selskaber, hvor mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder.