Ombudsmanden anbefaler tiltag for at sikre bedre forhold for børn i Jyderup Fængsel

28-06-2023

Ombudsmandens Børnekontor har været på tilsynsbesøg i Jyderup Fængsel, der siden 2021 har været kvindefængsel. Enkelte mindre børn har i perioder opholdt sig i fængslet sammen med deres mødre.

Som indsat har man under visse betingelser mulighed for at have sit mindre barn med sig under afsoning. Det forudsætter blandt andet, at man kan passe barnet, og at de sociale myndigheder vurderer, at opholdet i fængslet er foreneligt med hensynet til barnet.

Tilsynsbesøget viste imidlertid, at behandlingen af anmodninger fra indsatte om at have deres barn hos sig i fængslet ikke er sket i overensstemmelse med reglerne. Ombudsmanden kunne således konstatere, at der i ingen af de tre sager, der indtil nu har været behandlet, forelå de nødvendige vurderinger fra myndighederne, og at ansvarsfordelingen internt i kriminalforsorgen fremstod uklar.

”Det kan være forbundet med store udfordringer at have et lille barn inden for de snævre rammer, som et fængsel helt naturligt giver. Reglerne indeholder derfor retssikkerhedsgarantier for børnene og deres mødre, der blandt andet skal sikre, at ophold i fængslet er foreneligt med hensynet til barnet”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. ”Jeg anbefaler, at Jyderup Fængsel laver retningslinjer om sagsbehandlingen og sikrer, at anmodninger fra mødrene behandles efter reglerne.”

Rammer og tiltag for sikring af omsorg for børnene bør styrkes

Besøget viste, at de ansatte i Jyderup Fængsel har opmærksomhed på børnenes trivsel, men også at de oplever, at det kan være vanskeligt at vurdere dette forhold, og at der er usikkerhed om personalets opgaver i forhold til indsatte med børn. De forskellige retningslinjer i fængslet er desuden ikke ensrettet eller kendt af alle blandt personalet.   

Ombudsmanden anbefaler derfor forskellige tiltag for at sikre, at personalet har den nødvendige viden på området, så de kan støtte bedst muligt op om børnenes situation.

De fysiske rammer for børnene er endnu ikke gode nok

Besøget viste desuden, at Jyderup Fængsel i alle tre afdelinger har etableret indendørs forhold, der gør det muligt for en indsat at have sit barn hos sig.

Men der er endnu ikke fuldt ud adgang til alderssvarende indendørs og udendørs faciliteter for børn. Blandt andet er der i arresten blot et grusbelagt gårdareal uden legeredskaber til børnene.

På den baggrund anbefaler ombudsmanden, at Jyderup Fængsel sikrer, at børn, uanset hvilken afdeling af fængslet de opholder sig i, har adgang til alderssvarende faciliteter både indendørs og udendørs.

Tilsynet blev gennemført i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Om Jyderup Fængsel

Ombudsmandens Børnekontor gennemførte et tilsynsbesøg den 9. februar 2023 i Jyderup Fængsel med fokus på forholdene for børn, der opholder sig i fængslet sammen med deres mødre.

Jyderup Fængsel har været et kvindefængsel siden oktober 2021. Fængslet modtager kvindelige indsatte fra hele landet.

Fængslet har 143 pladser, hvoraf 58 er arrestpladser, 45 er åbne pladser og 40 er lukkede pladser. Der er i den åbne og den lukkede afdeling etableret familiepladser (to sammenhængende celler) til indsatte med børn i institutionen. I arresten er cellerne tilnærmelsesvis på størrelse med familiepladserne.

Jyderup Fængsel hører under Kriminalforsorgen Sjælland med områdekontor i Ringsted.

Tilsynsbesøget omfattede børns forhold på alle afdelinger i fængslet.

Siden oktober 2021 har tre indsatte haft deres barn hos sig i Jyderup Fængsels arrest eller i den åbne afdeling.

Retsgrundlaget for behandling af anmodninger om at have sit barn hos sig

Regler om retten for indsatte (afsonere) til under visse betingelser at have deres barn hos sig fremgår af straffuldbyrdelseslovens § 54 og §§ 16-18 i bekendtgørelse nr. 1022 af 28. juni 2022 (besøgsbekendtgørelsen).

Varetægtsarrestanters ret til at have et barn hos sig er fastsat i §§ 54 og 55 i bekendtgørelse nr. 173 af 31. januar 2022 (varetægtsbekendtgørelsen), jf. bl.a. retsplejelovens § 776.

Af reglerne fremgår i hovedtræk følgende:

  • Hvis der er tale om et barn under 1 år, har såvel en afsoner som en varetægtsarrestant ret til at have sit barn hos sig, hvis den pågældende selv er i stand til at passe barnet, og de sociale myndigheder mener, at ophold i institutionen er foreneligt med hensynet til barnet.
  • Hvis barnet er fyldt 1 år, kan en varetægtsarrestant alene få tilladelse til at beholde barnet hos sig i en begrænset periode, hvis det er det bedste for barnet, og ganske særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde taler derfor.
  • En indsat, der afsoner straf, har ret til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men ikke 3 år, hos sig, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet, og kriminalforsorgen og de sociale myndigheder finder, at forholdene i institutionen er forenelige med hensynet til barnet. I de sociale myndigheders vurdering skal der, når barnet er fyldt 1 år, indgå en udtalelse fra kriminalforsorgen om forholdene i den pågældende institution, herunder de bygningsmæssige forhold og den aktuelle sammensætning af indsatte.
  • Det er kriminalforsorgen, der foretager den endelige vurdering af, om der kan gives tilladelse til, at en indsat eller en varetægtsarrestant har sit barn hos sig.
  • Kriminalforsorgen skal løbende påse, at det fortsatte ophold i institutionen er foreneligt med hensynet til barnet og om nødvendigt tage fornyet kontakt til de sociale myndigheder.