Vigtigt at sikre korrekt klagevejledning

05-01-2023

Et jobcenter i en kommune brugte en skabelon med en klagevejledning beregnet på afgørelser på socialområdet i en række afgørelser om aktindsigt og behandling af personoplysninger. Borgeren havde derfor fået forkert klagevejledning.

”Sagen viser, at det er vigtigt, at myndighederne er opmærksomme på, hvilket regelsæt en afgørelse behandles efter, så borgeren vejledes korrekt og får mulighed for at bruge sin klageadgang uden forsinkelser”, siger ombudsmand Niels Fenger. ”Vejen Kommune har nu iværksat forskellige relevante tiltag for at rette op på fejlene, men vi har set problemet flere steder. Jeg vil derfor opfordre myndighederne til at sikre den nødvendige opmærksomhed på spørgsmålet”, tilføjer ombudsmanden.

I det konkrete tilfælde var der f.eks. i afgørelser om partsaktindsigt efter forvaltningsloven og i afgørelser om behandling af personoplysninger vejledt om en klagefrist på 4 uger, og om at klagen skulle sendes til kommunen. Men efter reglerne gælder der ikke en klagefrist i disse sager, og klagen skal sendes direkte til klagemyndigheden. Der var desuden vejledt om en klagefrist på 4 uger i afgørelser om aktindsigt efter offentlighedsloven, men heller ikke efter denne lov gælder der en klagefrist i sådanne sager. I nogle afgørelser havde kommunen også undladt at give klagevejledning eller angivet en forkert klagemyndighed.

Ombudsmanden har tidligere set eksempler på, at man i en kommune har anvendt remonstrationsordningen på socialområdet i sager om aktindsigt, se f.eks. FOB 2020-21 og ombudsmandens nyhed af 26. maj 2020.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til Vejen Kommune.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Det følger af forvaltningslovens § 25, stk. 1, at skriftlige afgørelser, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en klagevejledning, medmindre afgørelsen fuldt ud giver parten medhold. I klagevejledningen skal myndigheden angive klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist.

Afgørelser om partsaktindsigt træffes efter forvaltningsloven. Efter forvaltningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., kan afgørelser om partsaktindsigt påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Der gælder ikke en klagefrist i disse sager. Klagen indgives direkte til klageinstansen.

Afgørelser om aktindsigt efter offentlighedsloven kan efter lovens § 37, stk. 1, påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Der gælder heller ikke en klagefrist i disse sager. Klagen indgives i disse tilfælde til den myndighed mv., hvis afgørelse der klages over. Det fremgår af offentlighedslovens § 37, stk. 2.

Hvis der ikke er en administrativ klageinstans, skal afgørelser om afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven, der er truffet af en kommune, være ledsaget af en vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale tilsynsmyndighed, og om, at klagen skal indgives til kommunen. Det følger af offentlighedslovens § 38, stk. 1.

Det er Datatilsynet, der er klageinstans i sager om behandling af personoplysninger vedrørende en registreret, f.eks. afgørelser om anmodninger fra den registrerede om berigtigelse af oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 16. Det fremgår af databeskyttelseslovens § 39, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 77, stk. 1. Klagen skal indgives til Datatilsynet. Der gælder ikke en klagefrist i disse sager.