Københavns Kommunes ansatte og politikere må ikke modtage Tivolikort

13-06-2023

Gruppeforpersonskredsen i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vurderet, at man som politiker ikke må tage imod årskort fra Tivoli.

Det oplyser Københavns Kommune i et svar til Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden stillede i sidste måned en række spørgsmål til kommunen om ansattes og borgerrepræsentationsmedlemmers mulige modtagelse af årskort fra Tivoli. Ombudsmandens spørgsmål var foranlediget af medieomtale af, at flere medlemmer af Borgerrepræsentationen havde modtaget Tivolikort i gave fra Tivoli.

Ombudsmanden har meddelt kommunen, at han er enig i, at det ikke er i overensstemmelse med de principper, der gælder for offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele, at medlemmer af Borgerrepræsentationen modtager gaver af den omhandlede karakter.

”Reglerne om, at offentligt ansatte som klart udgangspunkt ikke må modtage gaver fra borgere eller virksomheder, medvirker til at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmål ved, at det offentlige handler sagligt og upartisk”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. ”Jeg er tilfreds med kommunens tilbagemelding og foretager mig på den baggrund ikke mere i sagen.”

Læs ombudsmandens brev til Københavns Kommune.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Adam Abdel Khalik, tlf. 33 13 25 12   

 

FAKTA

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse.

Begrebet ”gaver og andre fordele” skal forstås bredt og dækker både fysiske ting, som f.eks. chokolade, vin og bøger, og ikkefysiske ting, som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning. Der findes ikke en konkret bagatelgrænse for, hvornår der er tale om en gave.

Udover straffelovens bestemmelse om bestikkelse reguleres spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele af almindelige forvaltningsretlige principper.

Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke skabes tvivl om den offentligt ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden skal reglerne være med til at sikre, at der ikke opstår en mistillid til de hensyn, der ligger bag den offentlige forvaltnings afgørelser og beslutninger.

Vejledningen God adfærd i det offentlige, som er udgivet af den daværende Moderniseringsstyrelse i samarbejde med KL og Danske Regioner, beskriver de nærmere regler og giver bl.a. retningslinjer for offentligt ansattes helt undtagelsesvise adgang til efter en konkret vurdering at modtage gaver mv.

Om offentlige kulturelle arrangementer fremgår bl.a. følgende af vejledningen:

”Offentligt ansatte bør som udgangspunkt ikke deltage i offentlige kulturelle arrangementer mv. betalt af borgere eller private virksomheder, hvis invitationen hertil er udløst af den pågældendes ansættelse. Det omfatter fx tilbud om gratis adgang til koncerter, sportsarrangementer eller lignende, og det gælder uanset, om arrangementet tidsmæssigt ligger i forlængelse af et fagligt arbejde eller arrangement.

Eksempel: En it-leverandør sender efter kontraktens indgåelse adgangsbilletter til en rockkoncert til de chefer og medarbejdere, der har været involveret i kontraktforhandlingerne.

Eksempel: En række chefer i en myndighed modtager hver et årskort til en forlystelsespark fra en virksomhed, som de samarbejder med.

I begge tilfælde vil gaverne skulle returneres.”