Transportministeriet bruger for lang tid på at behandle aktindsigtssager

06-03-2023

Sagsbehandlingstiden for aktindsigtssager i Transportministeriet er steget markant, viser en ny undersøgelse fra Folketingets Ombudsmand.

Hvor ministeriet i 2021 brugte i gennemsnit cirka 12 arbejdsdage på at behandle aktindsigtsanmodninger efter offentlighedsloven, tog det cirka 23 arbejdsdage i 2022. Og hvad angår aktindsigtssager efter miljøoplysningsloven, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i samme periode steget fra cirka 29 arbejdsdage til cirka 58.

Også i forhold til ministeriets behandling af klagesager har der været en negativ udvikling. Her var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid inden for offentlighedsloven steget fra cirka 45 arbejdsdage i 2021 til cirka 68 arbejdsdage sidste år. Ingen af klagesagerne blev i 2022 afsluttet inden for den frist på 20 arbejdsdage, der er offentlighedslovens udgangspunkt.

Ved årsskiftet til i år havde ministeriet desuden en række verserende sager efter både offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, der allerede havde været længe under behandling. I de verserende aktindsigtsanmodninger var den gennemsnitlige foreløbige sagsbehandlingstid cirka 67 arbejdsdage, og i klagesagerne var den cirka 178 arbejdsdage. En stor del af de verserende sager vil dermed også ende med at have haft en sagsbehandlingstid, der er væsentligt længere end de frister, der er forudsat i lovgivningen.

”Jeg må konstatere, at Transportministeriet fortsat har store udfordringer med sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager inden for både offentlighedsloven og miljøoplysningsloven – og at det går den forkerte vej. Det finder jeg meget beklageligt”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Transportministeriet forklarer, at stigningen i sagsbehandlingstiderne primært skyldes et efterslæb fra 1. halvår af 2022, hvor det kontor, der behandler aktindsigtssager, var underbemandet på grund af ledige stillinger. Ministeriet har i en periode trukket på ressourcer fra andre kontorer og forventer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid bliver væsentligt forbedret i år.

Ombudsmanden har bedt ministeriet om en ny status for behandlingen af aktindsigtssager efter 1. halvår i år.

 

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Souschef Pernille Bjørnholk, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

OFFENTLIGHEDSLOVENS REGLER

  • Af offentlighedsloven fremgår følgende om sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt: ”Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.” 
  • Det følger af forarbejderne til loven, at de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage.
  • Af offentlighedsloven fremgår desuden følgende om sagsbehandlingstiden i klagesager vedrørende aktindsigt: ”Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt.”

MILJØOPLYSNINGSLOVENS REGLER

  • I miljøoplysningsloven er der fastsat følgende frister for sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt: ”Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen.”