To kommuner sendte fejlagtigt breve til børn i stedet for forældre

17-01-2023

”Din mor har på dine vegne henvendt sig (…) for at søge om boligskift”. Sådan indledte Hillerød Kommune et brev, der blev sendt til et treårigt barn.

Det fik Folketingets Ombudsmand til af egen drift at rejse en sag for at undersøge, hvordan det kunne være, at kommunen sendte breve, herunder en afgørelse, til et treårigt barn.

Hillerød Kommune oplyste over for ombudsmanden, at det var en fejl, at brevene i sagen blev formuleret som breve til barnet, og at de blev sendt til barnet i stedet for til moren, der havde indgivet ansøgningen. At brevene blev sendt til det treårige barn skyldtes, at sagsbehandleren ikke havde fået ændret barnets CPR-nr. til forældremyndighedsindehaverens CPR-nr. i kommunens digitale sagsbehandlingssystem. Da treårige børn ikke har en digital postkasse, blev brevene automatisk udskrevet og sendt til barnet med almindelig fysisk post.

”Hændelsesforløbet illustrerer en af kerneproblematikkerne ved digital sagsbehandling og viser, at myndighederne skal være omhyggelige i forhold til grundlaget for sagsskridt i elektroniske systemer, så denne form for fejl kan undgås,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Da Hillerød Kommune har oplyst, at kommunen har præciseret over for de relevante afdelinger, hvem et svar på en henvendelse om en ydelse til et mindreårigt barn skal sendes til, foretager ombudsmanden sig ikke mere i sagen.

Afgørelse sendt til datter

Ombudsmanden har også behandlet en anden sag med en lignende problemstilling fra Kalundborg Kommune. Her drejede sagen sig om en mor, der søgte om hjælpemidler til sin teenagedatter. Kommunen formulerede partshøringsbrevet og afgørelsen i sagen som breve til datteren og sendte dem til hende i stedet for til moderen, der var legal partsrepræsentant for den mindreårige datter.

Kommunen har oplyst, at der er sket en meget beklagelig fejl. Det erklærer ombudsmanden sig enig i. Og han har skrevet til kommunen, at han går ud fra, at kommunen overvejer behovet for eventuelle tiltag for fremadrettet at forebygge lignende fejl.

”De to sager viser, hvor vigtigt det er, at myndighederne er opmærksomme på, hvem der har partsbeføjelserne i en sag. Det er ikke mindst af stor betydning i sager, der har med børn at gøre, og hvor forældremyndighedsindehaveren varetager barnets interesser,” siger Niels Fenger.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til Hillerød Kommune.

Læs en anonymiseret udgave af ombudsmandens afsluttende brev vedrørende Kalundborg Kommune.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Partsbegrebet er ikke defineret i forvaltningsloven, men skal forstås i overensstemmelse med lovens forarbejder og praksis, herunder retspraksis og ombudsmandspraksis.

Partsbegrebet omfatter bl.a. ansøgere – dvs. borgere, der til en forvaltningsmyndighed har indgivet ansøgning om en ydelse, tilladelse e.l.

Borgere, som et krav, forbud eller påbud vil blive rettet til, er også parter.

Børn og unge under 18 år kan være parter i en afgørelsessag på samme måde som myndige personer. Men en mindreårigs partsbeføjelser udøves som udgangspunkt af den eller dem, som har forældremyndigheden over den mindreårige. Forældremyndighedsindehaveren har efter forældreansvarsloven adgang til at varetage barnets interesser og behov som legal partsrepræsentant.

Forældremyndighedsindehaverens adgang til at varetage barnets interesse og behov som legal partsrepræsentant må ikke forveksles med forvaltningslovens bestemmelse om partsrepræsentation. Adgangen efter forældreansvarsloven følger således umiddelbart af loven og forudsætter ikke beslutninger om partsrepræsentation i det enkelte tilfælde.

Læs mere i overblik #3 om partsbegrebet i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.