Ombudsmanden stopper sin undersøgelse af besøgsforholdene i Vestre Fængsel

16-11-2023

Ombudsmanden indledte den 22. august 2023 en generel undersøgelse af forholdene vedrørende besøg til indsatte i Vestre Fængsel.

Ombudsmanden er efterfølgende blevet bekendt med, at en indsat i Vestre Fængsel i starten af november 2023 har stævnet Direktoratet for Kriminalforsorgen i en sag om krænkelse af vedkommendes ret til at få besøg.  

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over domstolene. Derfor behandler ombudsmanden efter fast praksis heller ikke sager eller spørgsmål, som er under behandling ved domstolene.

Ombudsmanden har på den baggrund besluttet at stoppe sin undersøgelse af forholdene vedrørende besøg til indsatte i Vestre Fængsel.

For yderligere oplysninger kan ombudsmandsinstitutionen træffes på tlf. 33 13 25 12.

Fakta

Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene, jf. § 7, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013).

Som en følgevirkning af ombudsmandens manglende kompetence over for domstolene afviser ombudsmanden normalt sager, der må forventes at blive pådømt af domstolene, fordi sagen er indbragt for domstolene. Afvisning sker også, hvis et væsentligt retligt problem i en sag må forventes at blive afgjort af domstolene i en anden sag end den, der er forelagt for ombudsmanden.

Der henvises til Lisbeth Adserballe mfl., Ombudsmandsloven med kommentarer, 2. udgave (2013), s. 78.