Vigtigt, at myndigheders vejledning ikke kan opfattes som afgørelser eller bindende tilsagn

13-03-2023

En borger klagede til ombudsmanden over, at Vordingborg Kommune havde nedlagt et forbud mod, at han kunne opføre en kvist på sit hus. Borgeren mente, at en sagsbehandler i kommunen under en telefonsamtale tidligere i forløbet havde givet ham et bindende tilsagn om, at han kunne få en byggetilladelse til kvisten. Sagsbehandleren havde under samtalen oplyst bl.a., at den ansøgte kvist umiddelbart kunne godkendes i sagsbehandlerens afdeling, hvis borgeren tilrettede sin ansøgning på en nærmere bestemt måde.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere kommunens vurdering af, at der ikke under vejledningssamtalen blev givet husejeren et bindende tilsagn om byggetilladelse til kvisten. Han kunne derfor heller ikke kritisere kommunens forbud mod kvisten. Men sagen illustrerer, at det er vigtigt, at myndigheder er opmærksomme på at sikre, at deres vejledning bliver givet på en måde, så borgerne ikke fejlagtigt opfatter myndighedens udtalelser som afgørelser eller et bindende tilsagn, som de kan støtte ret på.

”Myndighederne skal vejlede borgerne, og de må i den forbindelse gerne vejlede om konkrete forhold eller dispositioner – det kan jo ofte være den bedste vejledning. Men det er vigtigt, at deres vejledning kun fremtræder som dét, den er – nemlig vejledning. Og at de derfor formulerer sig på en måde, der gør, at borgerne ikke misforstår rækkevidden af deres udtalelser”, siger ombudsmand Niels Fenger.  

Sagens forløb

En borger ansøgte Vordingborg Kommune om byggetilladelse til at etablere en kvist på sin ejendom. Kommunen annullerede imidlertid ansøgningen, da den ikke indeholdt alle de oplysninger, den skulle, og tilbød i den forbindelse, at borgeren kunne kontakte en rådgiver i kommunen, som kunne hjælpe ham med ansøgningen. Borgeren rettede på den baggrund telefonisk henvendelse til en sagsbehandler, som under samtalen oplyste bl.a., at den ansøgte kvist umiddelbart kunne godkendes i sagsbehandlerens afdeling, hvis borgeren tilrettede sin ansøgning på en nærmere bestemt måde. Borgeren indsendte derefter en tilrettet ansøgning om byggetilladelse.

Senere hen besluttede kommunen at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod opførelse af kvisten.

Ombudsmanden lagde ved sin vurdering af, at der ikke var tale om en bindende forhåndsbesked, vægt på bl.a., at borgeren ikke under samtalen anmodede om at få et bindende svar om byggetilladelse, og at kommunen ikke brugte formuleringer af denne karakter. Han lagde også vægt på, at konteksten for kommunens udtalelser var en vejledningssamtale om, hvad der manglede i borgerens byggeansøgning, og at udtalelsen blev fremsat mundtligt under en telefonsamtale, som fandt sted på et tidligt stadium af borgerens byggesag, hvor der endnu ikke forelå et endeligt materiale som grundlag for ansøgningen.  

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Det følger af § 14 i planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020), at en kommune kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.

Der kan ikke nedlægges forbud mod et påtænkt byggeri, hvortil der allerede er meddelt byggetilladelse. Der kan derfor heller ikke nedlægges forbud mod et påtænkt byggeri, hvis der er givet en bindende forhåndsbesked om, at der vil blive meddelt byggetilladelse.