Afsluttede sager fordelt på myndigheder mv. i 2023

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK,
HENSTILLING,
ANBEFALINGER
MV.
UNDERSØGELSER UDEN KRITIK,
HENSTILLING,
ANBEFALINGER
MV.
ANDEN FORM
FOR
BEHANDLING
OG HJÆLP TIL
BORGERNE
AFVISNINGER AF
FORMELLE
GRUNDE
SAGER I ALT

Året i alt (A-F total)

92 732 4.043 1.197 6.064

A. Statslige myndigheder mv. 2023

59 653 2.185 398 3.295

B. Kommunale og regionale myndigheder mv. 2023

25 71 1.266 182 1.544

C. Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence2

8 8 94 33 143

D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt 2023

92 732 3.545 613 4.982

E. Institutioner mv. uden for ombudsmandens kompetence 2023

0 0 14 500 514

F. Sager, som ikke angik bestemte institutioner
mv.

0 0 484 84 568

Klik på overskrifterne A, B, D og E for at se de underliggende myndigheder mv.

1. Tabellens del A er inddelt efter de ministerier, der eksisterede ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er flyttet til et andet ressortområde, nedlagt eller omlagt, er som udgangspunkt placeret, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

2. Opgørelsen i tabellens del C omfatter private institutioner, som er omfattet af ombudsmandens kompetence i forbindelse med OPCAT eller på børneområdet, og andre institutioner mv., som er inddraget under ombudsmandens kompetence. Ombudsmanden traf i 2022 beslutning efter ombudsmandslovens § 7, stk. 4, om at Komponent – Kommunernes Udviklingscenter skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed i samme omfang, som centret er omfattet af reglerne i offentlighedsloven.