Afsluttede sager fordelt på myndigheder mv. i 2022

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK,
HENSTILLING,
ANBEFALINGER
MV.
UNDERSØGELSER UDEN KRITIK,
HENSTILLING,
ANBEFALINGER
MV.
ANDEN FORM
FOR
BEHANDLING
OG HJÆLP TIL
BORGERNE
AFVISNINGER AF
FORMELLE
GRUNDE
SAGER I ALT

Året i alt (A-F total)

126 661 3.529 942 5.258

A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)1

94 575 1.822 308 2.799

B. Kommunale og regionale myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)

21 70 1.203 146 1.440

C. Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence2

11 16 122 14 163

D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt

126 661 3.147 468 4.402

E. Institutioner mv. uden for ombudsmandenskompetence

0 0 6 413 419

F. Sager, som ikke angik bestemte institutioner
mv.

0 0 376 61 437

Klik på overskrifterne A, B, D og E for at se de underliggende myndigheder mv.

1. Tabellens del A er inddelt efter de ministerier, der eksisterede ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er flyttet til et andet ressortområde, nedlagt eller omlagt, er som udgangspunkt placeret, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

2. Opgørelsen i tabellens del C omfatter private institutioner, som er omfattet af ombudsmandens kompetence i forbindelse med OPCAT eller på børneområdet, og andre institutioner mv., som er inddraget under ombudsmandens kompetence. Ombudsmanden traf i 2022 beslutning efter ombudsmandslovens § 7, stk. 4, om at Komponent – Kommunernes Udviklingscenter skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed i samme omfang, som centret er omfattet af reglerne i offentlighedsloven.