Mål for sagsbehandlingstid

Målene for sagsbehandlingstid er gældende for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024. Den realiserede sagsbehandlingstid vil blive offentliggjort i ombudsmandens beretning.

Folketingets Ombudsmand tilstræber, at sager behandles inden for følgende sagsbehandlingstider:

Klagesager1 og egen drift-sager2

Undersøgelsessager3

Mindst 70 pct. af undersøgelsessagerne er afsluttet inden for 180 dage.

Mindst 90 pct. af undersøgelsessagerne er afsluttet inden for 360 dage.

Anden form for behandling   og hjælp til borgerne samt afvisninger af formelle grunde

For sager, der afsluttes med anden behandling eller formelle afvisninger, afsluttes mindst 90 pct. inden for 90 dage.

For sager, der afsluttes med anden behandling eller formelle afvisninger, afsluttes mindst 98 pct. inden for 180 dage.

Offentlighedssager5

Mindst 45 pct. af de undersøgte offentlighedssager afsluttes inden for 20 arbejdsdage fra modenhedsdato.

Mindst 90 pct. af de undersøgte offentlighedssager afsluttes inden for 40 arbejdsdage fra modenhedsdato.

Tilsynssager6

Mindst 80 pct. af tilsynssagerne er afsluttet inden for 180 dage efter besøgets gennemførelse.

Mindst 90 pct. af tilsynssagerne er afsluttet inden for 360 dage efter besøgets gennemførelse.

Noter:

  1. Hvert år behandler ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl (klagesager).
  2. Egen drift-sager er sager, som ombudsmanden selv tager op, for eksempel efter omtale i en avis.
  3. Undersøgelsessager omfatter klagesager og egen drift-sager, som bliver genstand for undersøgelser.
  4. Sagsbehandlingstiden for undersøgelsessager og sager, som afsluttes med anden form for behandling og hjælp til borgerne eller afvises af formelle grunde, opgøres i kalenderdage fra sagens begyndelsestidspunkt (i klagesager fra modtagelsen af klagen) til ombudsmandens afslutning af sagen.
  5. Målet om offentlighedssager (dvs. sager vedrørende aktindsigt efter offentlighedsloven, miljøoplysningsloven eller retsplejeloven med undtagelse af sager om partsaktindsigt og egen acces) omfatter sager, som bliver genstand for undersøgelser. Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, hvor sagen efter indhentelse af udtalelser og oplysninger fra klageren og myndighederne er klar til afsluttende behandling (modenhedsdato). Sagsbehandlingstiden opgøres i arbejdsdage. Offentlighedssager omfattet af målet indgår også i det samlede mål om sagsbehandlingstid i undersøgelsessager.
  6. Tilsynssager omfatter alle tilsynssager i relation til gennemførte tilsynsbesøg, herunder § 18-tilsyn, OPCAT-tilsyn, kombinerede § 18- og OPCAT-tilsyn, handicaptilgængelighedsinspektioner og udsendelser. Sagsbehandlingstiden opgøres i kalenderdage fra besøgsdatoen til ombudsmandens afslutning af sagen.