Afsluttede sager fordelt på myndigheder mv. i 2021

 HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Året i alt (A-F total) 78 737 3.785 987 5.587

A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)1

43 650 1.932 302 2.927
B. Kommunale og regionale myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence) 24 79 1.254 153 1.510

C. Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence2

11 8 134 9 162
D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt 78 737 3.320 464 4.599
E. Institutioner mv. uden for ombudsmandens kompetence 0 0 9 466 475
F. Sager, som ikke angik bestemte institutioner mv.

0

0 456 57 513 

Klik på overskrifterne A, B, D og E for at se de underliggende myndigheder mv.

1. Tabellens del A er inddelt efter de ministerier, der eksisterede ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er flyttet til et andet ressortområde, nedlagt eller omlagt, er som udgangspunkt placeret, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

2. Opgørelsen i tabellens del C omfatter private institutioner, som er omfattet af ombudsmandens kompetence i forbindelse med OPCAT eller på børneområdet, og andre institutioner mv., som er inddraget under ombudsmandens kompetence. Ombudsmanden traf i 2021 beslutning efter ombudsmandslovens § 7, stk. 4, om, at KOMBIT A/S skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed i samme omfang, som selskabet er omfattet af reglerne i offentlighedsloven.