Afsluttede sager fordelt på myndigheder mv. i 2020

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK,
HENSTILLING,
ANBEFALINGER
MV.
UNDERSØGELSER UDEN KRITIK,
HENSTILLING,
ANBEFALINGER
MV.
ANDEN FORM
FOR
BEHANDLING
OG HJÆLP TIL
BORGERNE
AFVISNINGER AF
FORMELLE
GRUNDE
SAGER I ALT

Året i alt (A-F total)

138 952 3.955 1.162 6.207

A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)1

80 794 1.978 356 3.208

B. Kommunale og regionale myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)

46 140 1.410 206 1.802

C. Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence2

12 18 133 19 182

D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt

138 952 3.521 581 5.192

E. Institutioner mv. uden for ombudsmandens kompetence

0 0 15 510 525

F. Sager, som ikke angik bestemte institutioner
mv.

0 0 419 71 490

Klik på overskrifterne A, B, D og E for at se de underliggende myndigheder mv.

1. Tabellens del A er inddelt efter de ministerier, der eksisterede ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er flyttet til et andet ressortområde, nedlagt eller omlagt, er som udgangspunkt placeret, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

2. Opgørelsen i tabellens del C omfatter private institutioner, som er omfattet af ombudsmandens kompetence i forbindelse med OPCAT eller på børneområdet, og andre institutioner mv., som er inddraget under ombudsmandens kompetence. Ombudsmanden traf i 2020 ikke nye beslutninger efter ombudsmandslovens § 7, stk. 4, om, at et selskab, en institution, en forening mv. skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed.