FOB 2021-21

Ikke ret til social pension for uddannelsestid i udlandet og nedsættelse af brøkpension

17-08-2021

 

 

En førtidspensionist, der var tysk statsborger, var flyttet til Danmark for at arbejde som læge, efter at hun havde studeret i Tyskland. Hun fik afslag på at få tillagt pension for de år, hvor hun studerede i Tyskland.

Efter § 8, nr. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension sidestilles ved opgørelse af bopælstid her i riget ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Ombudsmanden var enig med Ankestyrelsen i, at en person, der vokser op i udlandet og tager en uddannelse der, men efterfølgende flytter til Danmark, normalt ikke efter § 8, nr. 5, vil kunne medregne uddannelsestiden i udlandet ved opgørelsen af bopælstiden her i riget. EU-retten kunne ikke føre til et andet resultat.

Udbetaling Danmark havde i 2013 truffet en afgørelse om, at førtidspensionisten var berettiget til 38/40 af fuld førtidspension på baggrund af sin tid som studerende i Tyskland, men ændrede i 2018 denne afgørelse og nedsatte brøkpensionen til 14/40.

Førtidspension anses for en ydelse, der kan nyde beskyttelse efter artikel 1 i første tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I den konkrete sag kunne ombudsmanden ikke kritisere, at Ankestyrelsen havde stadfæstet, at brøkpensionen blev nedsat med fremadrettet virkning. Ombudsmanden tillagde det vægt, at det klare udgangspunkt efter Menneskerettighedsdomstolens praksis er, at artikel 1 i første tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke er til hinder for, at en myndighed tilbagekalder en ulovhjemlet løbende social ydelse, herunder nedregulerer denne til det niveau, der følger af lovgivningen. Det indgik også i ombudsmandens vurdering, at pensionisten ikke mistede hele sit forsørgelsesgrundlag, at hun havde mulighed for at søge om personligt tillæg efter førtidspensionslovens § 17, stk. 2, hvis hendes økonomiske forhold var særligt vanskelige, at pensionisten ikke blev pålagt at tilbagebetale den for meget ydede pension, og at hun blev givet en tre-måneders overgangsperiode fra afgørelsestidspunktet til det tidspunkt, hvor ydelsen blev nedsat.

(Sag nr. 20/06637)