FOB 2021-39

Familieretshuset ventede alt for længe med at indhente samtykke til en sagkyndig erklæring

12-10-2021

En far gjorde Familieretshuset bekendt med en dom, hvorefter der skulle udarbejdes en sagkyndig erklæring, før der kunne fastsættes samvær mellem ham og hans børn. Først på et møde mere end fem måneder senere bad Familieretshuset faren om samtykke til at få udarbejdet erklæringen.

Da igangsættelse af en undersøgelse hos en ekstern psykolog sker på baggrund af datoen for bestillingen af undersøgelsen, og da bestillingen ifølge det oplyste først foretages, når samtykke er modtaget, fandt ombudsmanden det meget beklageligt, at Familieretshuset først indhentede samtykke fra faren til udarbejdelse af den sagkyndige erklæring på det nævnte møde.

Medmindre udarbejdelsen af erklæringen nu var påbegyndt, henstillede ombudsmanden til Familieretshuset at overveje, om omstændighederne i den foreliggende sag kunne begrunde en fravigelse af rækkefølgen for udarbejdelse af sagkyndige erklæringer.

Ombudsmanden henstillede også til Familieretshuset at fremskynde sagens behandling mest muligt, når den sagkyndige erklæring forelå.

Da Familieretshuset havde oplyst, at der ikke var en særlig procedure for behandlingen af sager som den foreliggende, foreslog ombudsmanden tillige Familieretshuset at overveje, om der kunne være anledning til at tage det mere generelle spørgsmål om fremgangsmåden i sager af denne karakter op med domstolene, og hvilken procedure Familieretshuset vil skulle følge i eventuelle lignende tilfælde.

(Sag nr. 21/03272)