FOB 2021-31

Underretninger om forventet sagsbehandlingstid skal være realistiske

30-11-2021

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over Sundhedsministeriets sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag.

Sagen havde foreløbig varet 167 arbejdsdage på tidspunktet for ombudsmandens undersøgelse, og Sundhedsministeriet havde sendt ni underretningsbreve til journalisten med nye udmeldinger om, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet.

Ministeriet begrundede navnlig fristoverskridelserne med arbejdspres på grund af håndteringen af COVID-19, samt at ministeriet var ved at behandle andre aktindsigtsanmodninger, der var modtaget før journalistens. Fristudsættelserne var på mellem 15 og 30 arbejdsdage. 

Ombudsmanden fandt det meget beklageligt, at Sundhedsministeriet i forbindelse med underretningerne af journalisten om længere sagsbehandlingstid ikke havde givet ham et mere realistisk skøn over, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet.

Ombudsmanden understregede samtidig, at kravet om realistiske udmeldinger om den forventede sagsbehandlingstid gælder, uanset om en realistisk udmelding vil vise, at myndigheden ikke overholder lovbestemte frister eller i øvrigt almindelige krav til forsvarlig sagsbehandlingstid.

Det var desuden ombudsmandens opfattelse, at den tid, som Sundhedsministeriet havde brugt på at behandle aktindsigtsanmodningen, var kritisabel.

Da ministeriet under sagens behandling havde truffet afgørelse, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere.

(Sag nr. 21/03884)