FOB 2021-3

Dobbeltbelæg i enkeltceller i fængsler og arresthuse

02-03-2021

 

 

Ombudsmanden havde i forbindelse med tilsynsbesøg i to arrester givet en anbefaling om, at retningslinjerne i cirkulære nr. 66 af 29. september 2011 om størrelsen af indsattes opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner følges, således at der ikke anvendes opholdsrum på under 8 m2 til dobbeltbelæg. Ifølge cirkulærets § 1 skal indkvartering af indsatte ske i lokaler med et gulvareal, der i enkeltceller er på minimum 6 m2 og i dobbeltceller på minimum 8 m2.

Direktoratet for Kriminalforsorgen mente ikke, at cirkulæret fandt anvendelse i de omhandlede situationer. Ombudsmanden indledte herefter en nærmere undersøgelse.

Efter ombudsmandens opfattelse måtte de europæiske fængselsregler forstås således, at der ifølge disse regler skal fastsættes specifikke minimumskrav i national ret til det gulvareal, den enkelte indsatte skal have til sin rådighed.

På baggrund af direktoratets udtalelser i sagen måtte ombudsmanden lægge til grund, at cirkulæret ikke fastsætter sådanne minimumskrav, men alene fastsætter minimumsstørrelsen af enkelt- og dobbeltceller. Ombudsmanden måtte derfor også lægge til grund, at de europæiske fængselsregler på dette punkt ikke er opfyldt i de gældende danske regler.

De europæiske fængselsregler er ikke retligt bindende for medlemsstaterne. På den baggrund fandt ombudsmanden ikke grundlag for at foretage sig yderligere i sagen.

Med henblik på at få en opfølgende orientering om situationen med dobbeltbelæg i enkeltceller i danske fængsler og arresthuse bad ombudsmanden imidlertid Direktoratet for Kriminalforsorgen om at sen­de nogle nærmere oplysninger om udviklingen og direktoratets forventninger.

(Sag nr. 20/00327)