FOB 2021-34

Ministerbetjeningsreglen kan anvendes på faglige vurderinger

12-01-2021

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over Udenrigsministeriets afgørelse om delvist afslag på aktindsigt i akter vedrørende en beslutning om at ændre rejsevejledningen for Rwanda.

Udenrigsministeriet havde begrundet afgørelsen med, at der (bl.a.) var tale om ministerbetjeningsdokumenter omfattet af offentlighedslovens § 24, stk. 1.

Journalisten anførte, at ministerbetjeningsreglen efter hans opfattelse ikke kunne anvendes ved spørgsmål om faglighed i rejsevejledninger.

Ombudsmanden var enig med Udenrigsministeriet i, at offentlighedslovens § 24, stk. 1, kunne anvendes i sagen, og at ministeriet derfor som udgangspunkt kunne undtage en række dokumenter i sagen fra aktindsigt i medfør af denne bestemmelse.

Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse, at det ikke er en betingelse for anvendelsen af § 24, at der er tale om politisk frem for fagkyndig ministerbetjening, idet der i den politiske ministerbetjening ofte vil indgå konkrete, fagkyndige vurderinger fra embedsværkets side.

(Sag nr. 21/03963)