FOB 2021-15

Genoptagelse af sager af egen drift. Administrative vanskeligheder. Verserende sager om løbende ydelser

15-06-2021

 

 

Under behandlingen af en klagesag fra august 2016 konstaterede Ankestyrelsen, at den danske pensionslov muligvis ikke var forenelig med EU-retten for så vidt angik et spørgsmål om fradrag for pensioner fra andre EU-medlemslande i beregningsgrundlaget for pension. I april 2020 blev det endeligt afklaret, at pensionsloven ikke var forenelig med EU-retten på dette punkt. Ankestyrelsen traf herefter afgørelse i den konkrete sag og hjemviste den til Udbetaling Danmark med henblik på beregning af borgerens pension.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag over for Ankestyrelsen og Udbetaling Danmark vedrørende spørgsmålet om genoptagelse af allerede afgjorte tilsvarende sager. Ankestyrelsen oplyste, at det ikke var muligt at identificere sager, som var påklaget til og afgjort af styrelsen forud for klagesagen fra august 2016. Sagerne var ikke journaliseret på en særlig sagskategori, og en identificering ville derfor kræve en manuel gennemgang af mere end 3.600 sager. Det var på den baggrund Ankestyrelsens vurdering, at styrelsen ikke var forpligtet til af egen drift at identificere og genoptage sagerne.

Ankestyrelsen havde i stedet været i dialog med Udbetaling Danmark om identificering af sagerne, og det var blevet besluttet, at Udbetaling Danmark skulle skrive om praksisændringen til 12.784 pensionister, som Udbetaling Danmark havde vurderet potentielt kunne være omfattet heraf. Udbetaling Danmark skulle herefter genoptage de sager, hvor en pensionist henvendte sig om praksisændringen, dvs. også de sager, som Ankestyrelsen havde truffet afgørelse i.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at myndighederne ikke af egen drift havde identificeret og genoptaget allerede afgjorte tilsvarende sager. Dette gjaldt efter omstændighederne også for sager, hvor pensionisten modtog pension på tidspunktet for praksisændringen.

Den fremgangsmåde, som myndighederne konkret havde besluttet, gav heller ikke ombudsmanden anledning til kritik.

(Sag nr. 20/02607)