FOB 2021-7

Sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt under COVID-19

18-03-2021

 

 

Ombudsmanden havde siden maj 2020 haft et særligt fokus på sagsbehandlingstiderne i sager om aktindsigt på Sundhedsministeriets område. Sundhedsministeriets oplysninger om sagsbehandlingstiderne pr. februar 2021 viste bl.a., at der i endnu højere grad end tidligere var betydelige udfordringer med at overholde fristerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven i ministeriet, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundhedsministeriet havde siden sommeren 2020 henvist til, at udfordringerne skyldtes indsatsen mod COVID-19 mv.

Ombudsmanden udtrykte forståelse for, at sundhedsmyndighederne som følge af indsatsen mod COVID-19 mv. har været ekstraordinært belastet på en måde, som myndighederne ikke nødvendigvis på forhånd har kunnet forberede sig på. Han tilkendegav også, at der dog kommer et tidspunkt, hvor myndighederne må antages at have haft mulighed for at imødegå en række af udfordringerne og tilpasse arbejdsgange mv., således at indsatsen mod COVID-19 mv. ikke i samme grad kan stå i vejen for, at aktindsigtssager   fremmes på en tilfredsstillende måde.

Det var derfor efter ombudsmandens opfattelse bekymrende, at et stigende antal ældre sager havde endog væsentligt længere sagsbehandlingstider end forudsat i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Ombudsmanden udtrykte samtidig tvivl om, hvorvidt de tiltag, som myndighederne havde besluttet med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, var tilstrækkelige til fremadrettet og inden for en kort tidshorisont at sikre, at fristerne for behandling af aktindsigtssager ville kunne overholdes på ministeriets område. Han henstillede derfor til Sundhedsministeriet at overveje dette nærmere.

Ombudsmanden fandt anledning til at orientere Folketingets Retsudvalg og Folketingets Sundhedsudvalg om sagen, idet sundhedsmyndighedernes rolle i forhold til indsatsen mod og adgangen til aktuelle oplysninger om COVID-19 måtte anses for helt central.

(Sag nr. 20/06238)