FOB 2021-1

Udsættelse af aktindsigtssag på grund af ferielukning

26-01-2021

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at KL havde udsat behandlingen af hendes anmodning om aktindsigt i tre uger på grund af sommerferielukning.

KL holdt helt lukket i ugerne 28, 29 og 30, og der blev derfor ikke behandlet aktindsigtssager i de tre uger. KL henviste til bl.a., at det fremgår af forarbejderne til § 36, stk. 2, at behandlingen af aktindsigtsanmodninger i nogle tilfælde vil kunne udsættes, hvis en myndighed holder lukket i en sammenhængende periode, f.eks. omkring jul og nytår.

Efter ombudsmandens opfattelse var det ikke i overensstemmelse med offentlighedslovens § 36, stk. 2, at udsætte behandlingen af anmodningen om aktindsigt i tre uger på grund af ferielukning.

Ombudsmanden mente ikke, at eksemplet i forarbejderne, som KL havde henvist til, kunne begrunde en udsættelse i en periode på tre uger henover sommerferien i en situation, hvor en myndighed holder helt lukket.

Ombudsmanden lagde vægt på, at der med offentlighedslovens § 36, stk. 2, er fastsat og forudsat ganske håndfaste frister for behandlingen af begæringer om aktindsigt i forskellige typetilfælde, og at fristerne skal ses i sammenhæng med offentlighedslovens grundlæggende formål om at understøtte befolkningens informationsgrundlag og offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, herunder mediernes formidling af information til offentligheden.

Ombudsmanden lagde også vægt på, at eksemplet i forarbejderne er angivet i relation til fristen på syv arbejdsdage i offentlighedslovens § 36, stk. 2, og ikke i relation til de (helt) særlige tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden berettiget vil kunne være op til 14 eller 40 arbejdsdage.

Det var derfor KL’s ansvar at sikre en bemanding også i sommerferieperioden, som gjorde det muligt at behandle aktindsigtssager inden for de frister, der er opstillet i loven og forarbejderne.

(Sag nr. 20/04089)