Slut med små dobbeltceller i landets arresthuse

08-03-2007

Efter henstilling fra ombudsmanden er Direktoratet for Kriminalforsorgen gået i gang med at planlægge afviklingen af arresthusenes dobbeltceller. Der er i alt 50 dobbeltceller, og de mindste dobbeltceller på under 10 m2 vil blive afviklet først.

Ombudsmandens inspektionschef så under inspektioner i 2006 af arresthusene i Herning og Viborg dobbeltceller på ca. 9 m2. Der er begge steder tale om dobbeltceller der er fremkommet ved ombygning af en tremandscelle til en enkeltcelle og en dobbeltcelle. Cellerne er møbleret med både køjeseng og inventar til to indsatte hvilket gør pladsforholdene uacceptable.

Inspektionschefen bad efter inspektionen af Arresthuset i Herning Direktoratet for Kriminalforsorgen om en oversigt over dobbeltcellerne i landets arresthuse med angivelse af mål på de enkelte celler. Af denne oversigt fremgår det at der er i alt 8 dobbeltceller under 10 m2, mens de resterende dobbeltceller er mellem 10,05 m2 og 22,8 m2. Inspektionschefen bad direktoratet om at udarbejde en plan for afviklingen af disse celler således at de mindste dobbeltceller i videst muligt omfang afvikles først. Inspektionschefen omtalte i den forbindelse bl.a. de nye europæiske fængselsregler (www.kriminalforsorgen.dk/publika/nyt/nyt06_03 og www.coe.int). Efter disse regler skal de indsatte som udgangspunkt tildeles enkeltceller og den enkelte indsatte skal have rimelig plads. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen skrev herefter at direktoratet er indstillet på at afvikle de mindste dobbeltceller (på under 10 m2) over en "overskuelig årrække". Direktoratet fremkom samtidig med en plan for afvikling af dobbeltcellerne. Efter planen afvikles der i første omgang en dobbeltcelle både i 2007 og 2008, og som udgangspunkt nedlægges de mindste først. Takten for afviklingen af de øvrige dobbeltceller vil afhænge af udviklingen i belægningspresset på kriminalforsorgens institutioner og på de bevillinger som kriminalforsorgen får fremover.

Ifølge de nye europæiske fængselsregler skal der i national lovgivning også opstilles minimumsstandarder (krav) til bl.a. det gulvareal som den enkelte indsatte skal have til rådighed. Ombudsmanden har bedt direktoratet om at oplyse hvilke overvejelser direktoratet har gjort sig til opfyldelse heraf. Direktoratet oplyste for nylig at der vil blive udarbejdet regler for minimumstørrelsen af celler i kriminalforsorgens institutioner, dog kun for nybyggeri. Udgangspunktet vil være en størrelse på 9 m2 og 3 m2 til toilet og bad.

Ombudsmanden afventer orientering fra direktoratet om præcis hvilke dobbeltceller der nedlægges først, og i hvilken takt de øvrige dobbeltceller vil blive nedlagt. Ombudsmandens inspektionschefs brev af 19. februar 2007 i sagen kan læses ved at klikke her.

Yderligere oplysninger kan fås hos inspektionschef Lennart Frandsen (tlf. 33 43 54 35).

Folketingets Ombudsmand kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. 

Ombudsmanden kan også inspicere enhver institution og ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Inspektionerne foretages navnlig på steder hvor borgerne er berøvet deres frihed, dvs. fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.