Ombudsmanden lukker Elkjær-sag efter ny forklaring fra Udenrigsministeriet

23-11-2007

Der var lagt op til kritik af Udenrigsministeriet i den såkaldte Elkjær-sag, men efter en ny forklaring fra Udenrigsministeriet, kan Folketingets Ombudsmand ikke foretage sig mere og lukker nu sagen − uden henstilling til ministeriet om at give Bo Elkjær et interview med udenrigsministeren.

"Jeg må lægge Udenrigsministeriets nye forklaring til grund og kan dermed ikke fastslå at afslaget var baseret på usaglige hensyn. Derfor kan jeg ikke gøre mere," siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Journalist Bo Elkjær klagede for to år siden over både statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller fordi de begge afviste at give ham et interview om Irak-krigen. Ombudsmanden bad først statsministeren om enten at komme med en saglig begrundelse for afslaget eller give et interview. I sommer gav statsminister Anders Fogh Rasmussen et interview til Bo Elkjær, og ombudsmanden afsluttede derfor sagen. Tilbage var sagen med Udenrigsministeriet.

En minister er forholdsvis frit stillet ved vurderingen af hvilke journalister han eller hun vil tale med. En minister kan blandt andet lægge vægt på om han gennem et personligt kendskab har et særligt tillids- eller fortrolighedsforhold til journalisten. Dog skal ministeren overholde almindelige forvaltningsretlige krav om lighed og saglighed, ligesom der skal tages hensyn til ytringsfriheden. Det betyder blandt andet at en minister ikke må "blackliste" enkelte journalister af usaglige grunde, for eksempel fordi journalisten har en kritisk holdning over for ministeren eller myndigheden.

I første omgang måtte ombudsmanden forstå Udenrigsministeriet sådan at ministeriet begrundede afvisningen af Bo Elkjær med manglende tillid (se nedenstående afsnit fra Udenrigsministeriets brev til ombudsmanden). I den foreløbig udtalelse af 31. maj 2007 udtalte ombudsmanden at dette hensyn ikke var sagligt, og at ministeriet derfor ikke kunne lægge vægt på det. Derefter har Udenrigsministeriet oplyst at ministeriet ikke har ønsket at gøre gældende at Bo Elkjær ikke ville citere udenrigsministeren korrekt, og at ministeriets afslag ikke er begrundet i risiko eller frygt for at Bo Elkjær vil bruge et interview med ministeren som anledning til yderligere negativ og kritisk omtale af regeringens håndtering af sagen.

Ombudsmanden kan derfor ikke fastslå at beslutningen var baseret på usaglige hensyn, og han afslutter nu sagen.

"Som ombudsmand kan jeg kun forholde mig til det skriftlige materiale i sagen. Derfor kan jeg ikke foretage en tilbundsgående undersøgelse af om det er rigtigt når ministeriet siger at afslagene ikke skyldtes manglende tillid til Bo Elkjær. I denne situation må jeg lægge det indklagede ministeriums seneste forklaring til grund," siger ombudsmanden.

Den afsluttende redgørelse kan læses her.

Yderligere oplysninger hos Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, på mobil nr. 40 43 45 43.

CITAT

Udenrigsministeriets udtalelse til ombudsmanden:

I udtalelse af 27. marts 2006 til ombudsmanden skrev Udenrigsministeriet bl.a. følgende:

"Det skal endvidere fremhæves, at Bo Elkjærs anmodninger om interview tyder på en subjektiv forhåndsopfattelse af de spørgsmål, han ønsker at drøfte med udenrigsministeren. Det har derfor indtil videre været vurderingen, at udenrigsministeren ikke kan have tillid til, at hans udtalelser i forbindelse med et eventuelt interview vil blive gengivet loyalt i en efterfølgende artikel."

FAKTA

Er en beslutning om at give eller ikke give et interview en afgørelse i forvaltningslovens forstand?

Forvaltningsloven gælder for behandlingen af sager "hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed". Det har både i denne sag og i sagen i forhold til Statsministeriet været diskuteret om en ministers afslag på at give et interview, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis det er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, har journalisten normalt krav på en begrundelse for et afslag. Derfor er diskussionen vigtig.

Ombudsmanden konkluderer i sin endelige redegørelse at et afslag på et konkret interview ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det betyder at reglerne i forvaltningsloven om begrundelse ikke gælder, og at myndigheden i den normale situation derfor kan afslå at give et interview til en journalist uden samtidig at skulle give journalisten en begrundelse. Ombudsmanden fastholder dog at der i særlige tilfælde er en pligt til – i hvert fald over for ombudsmanden – at redegøre for de grunde som myndigheden har lagt vægt på i forbindelse med sin beslutning.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myn­dig­heder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke be­hand­le sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan be­handle klager over landets dom­stole. Ombudsmanden kan behandle klager over for­valt­ningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2006 tog om­budsmanden 245 sager op på eget initiativ.