Ombudsmanden: Borgerne har krav på korrekt klagefrist

23-10-2007

På mange områder har man 4 uger til at klage over en afgørelse fra f.eks. en kommune. Men bliver afgørelsen ikke afsendt samme dag, eller bliver den forsinket hos Post Danmark, risikerer man at miste vigtig tid til at klage. Nogle myndigheder vil nemlig som ren rutine afvise en klage hvis der er gået mere end 4 uger. Men den går ikke. Det understreger ombudsmanden efter at han har set nærmere på 4 sager hvor en klagemyndighed havde afvist klagerne fordi de var kommet for sent.

"Når en borger ifølge loven har 4 uger til at klage, så skal han eller hun også have 4 uger. Klagefristen skal beregnes korrekt, og klagemyndighederne skal undersøge sagerne grundigt. Hvis fremsendelsen af en afgørelse er blevet forsinket, skal det ikke ramme borgerne. Det handler om deres retssikkerhed," siger Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

Borgerne har i mange tilfælde mulighed for at klage når en forvaltningsmyndighed har truffet en afgørelse. For eksempel hvis en kommune har givet afslag på en social ydelse. Formålet med at kunne klage er at give borgerne en bedre retssikkerhed. Reglerne om klagefrister er enkle, men det er ikke altid så let at beregne klagefristen rigtigt. Ved beregningen af klagefrister skal myndighederne kunne godtgøre hvornår en afgørelse er kommet frem til borgeren. Det er nemlig først når en borger har modtaget en afgørelse at klagefristen begynder at løbe.

Ombudsmanden har i 3 arbejdsskadesager og 1 sag om tilbagebetaling af kontanthjælp undersøgt forskellige former for forsinkelse nærmere. I alle 4 sager havde Ankestyrelsen afvist klagerne med henvisning til at de var kommet for sent. Ombudsmanden har i sagerne udtalt sig om forskellige spørgsmål som har betydning for vurderingen af hvornår myndighedernes breve kommer frem til borgerne. Det drejer sig navnlig om Arbejdsskadestyrelsens og et socialt nævns datering og afsendelse af breve, samt forskellige former for postforsinkelser. Ombudsmanden har også udtalt sig om hvad en klagemyndighed skal undersøge når en klage umiddelbart ser ud til at være modtaget for sent. Ombudsmanden konkluderer at Ankestyrelsens undersøgelser i de konkrete tilfælde ikke var grundige nok.

"Når der gælder en klagefrist på f.eks. 4 uger, kan klagemyndigheden ikke uden videre afvise en klage hvis der er gået mere end de 4 uger. Afhængig af de nærmere omstændigheder må sagen først undersøges. Hvis det ikke sker, er der risiko for at myndigheden beregner klagefristen forkert, og dermed får borgeren ikke altid den klagemulighed som han eller hun efter loven har krav på," siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Læs ombudsmandens udtalelse.

---

Om klagefrister

  • Der gælder ingen almindelige regel om klagefrister, men i mange love er der fastsat klagefrister. Som eksempler kan nævnes at der på det sociale område er en klagefrist på 4 uger i retssikkerhedsloven, og at der på skatteområdet er en klagefrist på 3 måneder i skatteforvaltningsloven.
  • En klagefrist begynder at løbe fra den dag hvor afgørelsen er kommet frem til borgeren. Hvis afgørelsen er sendt med posten, går man normalt ud fra at afgørelsen er kommet frem dagen efter afgørelsens datering.
  • Eksempel 1: Hvis en afgørelse er dateret (mandag) den 2. juli 2007, vil man normalt gå ud fra at den er kommet frem dagen efter, nemlig tirsdag den 3. juli 2007. En klagefrist på 4 uger udløber på den samme ugedag 4 uger efter. Det vil sige at en klage skal være indgivet senest tirsdag den 31. juli 2007 ved kontortids ophør.
  • Eksempel 2: Hvis afgørelsen – som er dateret den 2. juli 2007 – er blevet 2 dage forsinket og altså først er kommet frem torsdag den 5. juli 2007, skal klagen blot være indgivet senest torsdag den 2. august 2007 ved kontortids ophør for at være rettidig.
  • Borgeren har derimod risikoen for at klagen kan blive forsinket hos Post Danmark og skal derfor sørge for at sende klagen i så god tid at den faktisk når frem inden fristen udløber.
  • Forvaltningsmyndigheder har pligt til at undersøge sagerne, og hvis der er oplysninger (typisk i klagen eller i en efterfølgende henvendelse fra borgeren) der tyder på at der har været uregelmæssigheder, skal sagen undersøges nærmere inden klagen afvises. Der kan f.eks. være grund til at undersøge hvornår afgørelsen rent faktisk blev afsendt. Og der kan være grund til at undersøge om der har været forsinkelser hos Post Danmark på det tidspunkt hvor afgørelsen blev afsendt.

---

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole.