Ombudsmanden følger sag om ”300-timers-reglen” tæt

15-11-2007

Ombudsmanden har bedt Ankestyrelsen om at orientere ham om en kommende - og principiel - afgørelse om den såkaldte 300-timers-regel. Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har fulgt debatten om 300-timers-reglen tæt siden sensommeren og har også modtaget flere henvendelser fra borgere vedrørende den nye lovgivning. Han kan dog først indlede en eventuel undersøgelse når Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse i sagen.

"Det er selvsagt af stor betydning for samfundet i almindelighed og for mig som ombudsmand at myndighederne holder sig inden for lovgivningens rammer. Især når det handler om samfundets allersvageste. Derfor har jeg siden omtalen i medierne startede, fulgt sagen ganske tæt, ligesom jeg har undersøgt sagens baggrund", siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Den såkaldte 300-timers-regel trådte i kraft den 1. april i år. Reglen går kort sagt ud på at kontanthjælpsmodtagere der er gift, mister retten til kontanthjælp hvis de i en toårig periode har arbejdet under 300 timer (150 timer i løbet af et år indtil den 1. april 2008). Der findes dog en række undtagelser fra reglen. For eksempel hvis en kontanthjælpsmodtager har været syg eller på barsel.

En række fremtrædende jurister kritiserede Beskæftigelsesministeriets fortolkning af den såkaldte 300-timers-regel i nogle udsendelser i DR P1’s program Orientering i august/september 2007. Juristerne kritiserede at ministeriet også brugte 300-timers-reglen på ægtepar hvor kun den ene af ægtefællerne modtager kontanthjælp.

Sagen gav – ud over omtale i dagspressen – anledning til at der blev stillet en række spørgsmål i Folketinget til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og ministeren blev kaldt i samråd i Arbejdsmarkedsudvalget.

"Der er efter min mening tale om et ganske kompliceret spørgsmål om fortolkning af loven. Set fra et retssikkerhedssynspunkt mener jeg derfor at det er godt at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg nu vurderer sagen. På baggrund af beskæftigelsesudvalgets afgørelse vil jeg tage stilling til om der er grundlag for at indlede en ombudsmandsundersøgelse", siger Hans Gammeltoft-Hansen. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over forhold der kan indbringes for en højere forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse i sagen.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Bente Mundt på tlf. 33 13 25 12.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget. Derudover kan han ikke behandle klager over landets domstole.

FAKTA

  • Den 21. marts 2006 vedtog Folketinget blandt andet "300-timers-reglen".
       - Reglen trådte delvist i kraft den 1. april 2007 og træder fuldt ud i kraft den 1. april 2008.
  • Den 28. august 2007 omtalte DR P1’s program Orientering kritikken af fortolkningen af loven.
  • Den 17. september 2007 var beskæftigelsesministeren i samråd om sagen i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.
  • Den 4. oktober 2007 traf Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen Midtjylland, afgørelse om at reglen ikke kunne anvendes i en sag hvor kun den ene af ægtefællerne modtog kontanthjælp.
  • Den 23. oktober 2007 optog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg en klage over beskæftigelsesankenævnets afgørelse til behandling.