Læk bør beklages over for vestjysk familie

22-11-2007

Det var naturligvis ikke i orden at Udlændingeservice videregav fortrolige oplysninger til en journalist om en vestjysk familie i en meget omtalt sag om opholdstilladelse og ado­ption. Dette beklagede integrationsministeren da også over for Folketinget. Men ifølge ombudsmanden bør Integrationsministeriet også sørge for at den berørte vest­jyske familie får en redegørelse og beklagelse. Det er naturligt og følger af god for­valt­ningsskik.

"Tillid til myndighederne kræver blandt andet at fortrolige oplysninger håndteres kor­rekt. Når det undtagelsesvis ikke sker, er det vigtigt at borgeren får en redegørelse og be­klagelse for forløbet", siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

På baggrund af presseomtale bad ombudsmanden Integrationsministeriet om at blive orien­teret om sagen hvori Udlændingeservice skulle have videregivet fortrolige op­lys­ninger til pressen. Ministeriet bekræftede at Udlændingeservice havde videregivet så­dan­ne oplysninger uden samtykke fra den berørte familie. Samtidig oplyste ministeriet at ministeren over for Folketinget havde beklaget videregivelsen. Af ministeriets op­lys­ninger fremgik det imidlertid at den berørte familie ikke havde modtaget en rede­gø­relse og beklagelse fra myndighederne. Ombudsmanden afgiver nu sin udtalelse.

Udlændingeservice har nu givet familien en redegørelse og beklagelse for sagsforløbet. Derfor foretager ombudsmanden sig ikke mere i sagen.

"Jeg er glad for at den berørte familie har fået en beklagelse og redegørelse af Ud­lændinge­service", siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmandens udtalelse i sagen findes her (anonymiseret).

Flere oplysninger og kommentarer hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, telefon 33 13 25 12 eller mobil 40 43 45 43.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myn­dig­heder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke be­hand­le sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan be­handle klager over landets dom­stole. Ombudsmanden kan behandle klager over for­valt­ningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2006 tog om­budsmanden 245 sager op på eget initiativ.