Om Folketingets Ombudsmands beretning for året 2006

01-10-2007

Ombudsmanden har den 27. september 2007 afgivet beretning til Folketinget om sin virksomhed for året 2006.

Afsnit I om "Embedets almindelige forhold" indeholder oplysninger om personaleforhold, inspektioner mv. og kompetenceafgørelser. Endvidere er der en sagsstatistik.

Antallet af nye sager i 2006 var 4.110. Det tilsvarende tal for 2005 var 4.266.

Afsnit II indeholder en gennemgang af de generelle forvaltningsretlige spørgsmål som sagerne i beretningen har rejst.

Afsnit III indeholder sager som er af almindelig interesse. For at lette overskueligheden er sagerne placeret i underafsnit: for de enkelte ministeriers sagsområder og for kommunale myndigheder. Hvert underafsnit indeholder en kort beskrivelse af hvorledes sagerne fordeler sig inden for de enkelte ministerområder og i kommunernes sagsområder. Afsnit III indeholder også supplerende oplysninger om sager der er omtalt i tidligere beretninger.

Afsnit IV indeholder en gengivelse af nogle af ombudsmandens rapporter om inspektionsbesøg.

På baggrund af den betydelige internationale interesse for den danske ombudsmandsinstitution og dens virksomhed udgives senere et engelsk resumé af beretningen. Resuméet indeholder – foruden oplysninger om embedets almindelige forhold – bl.a. en sammenfatning af de enkelte sager og redegørelser.

Som tidligere arrangerer Folketingets Retsudvalg i november måned et offentligt møde om beretningen. På Folketingets hjemmeside vil der blive lagt flere informationer om dato og mødets program og afvikling.

Eksemplarer til pressen kan afhentes gratis på adressen Gammeltorv 22, 1457 København K, tirsdag d. 2. oktober kl. 12-15 og onsdag d. 3. oktober kl. 9-15.

Beretningen er lagt på en cd-rom som følger med den trykte bog.

Sagerne fra beretningen findes også på ombudsmandens hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil: 40 43 45 43.