COVID-19: Flere og flere venter for længe på aktindsigt hos sundhedsmyndighederne

18-03-2021

I stadig flere tilfælde tager det for lang tid for journalister og andre at få svar fra sundhedsmyndighederne i sager om aktindsigt. Og udfordringerne er mod forventning vokset over de seneste måneder.

I efteråret forventede Sundhedsministeriet, at der ville ske en ”betydelig forbedring” af sagsbehandlingstiderne i sager om aktindsigt. Men det er gået den modsatte vej, viser en ny undersøgelse, som Folketingets Ombudsmand offentliggør i dag.

”Myndighedernes indsats over for COVID-19 er et af de allervigtigste temaer for os alle sammen i øjeblikket. Og rettidig aktindsigt ved sundhedsmyndighederne er essentiel for, at danskerne løbende kan få et billede af de aktuelle forhold,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, der kalder udviklingen bekymrende og samtidig udtrykker tvivl, om myndighedernes tiltag er tilstrækkelige.

Udfordringerne er blevet større

Ombudsmanden har siden maj 2020 haft et særligt fokus på sagsbehandlingstiderne i sager om aktindsigt hos Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.

De seneste tal fra primo februar 2021 viser, at der siden efteråret 2020 er sket en stor stigning i antallet af verserende aktindsigtssager, hvor fristerne er overskredet.

I Sundhedsministeriet er der f.eks. nu mere end dobbelt så mange verserende aktindsigtssager med en sagsbehandlingstid på 40 arbejdsdage eller mere i forhold til i efteråret 2020. Der er også sket en stigning i antallet af sådanne sager hos Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed, mens Sundhedsstyrelsen sagsbehandling efter det oplyste fortsat sker i overensstemmelse med offentlighedslovens og miljøoplysningslovens frister.

Tvivl om fristerne kan overholdes på kort sigt

Sundhedsministeriet har oplyst, at ministeriet forventer, at sagsbehandlingstiderne i ministeriet vil blive nedbragt i takt med, at der i et nyoprettet aktindsigtssekretariat opnås (yderligere) erfaring med behandling af aktindsigtssager, og at Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed påtænker at tilføre flere ressourcer til behandlingen af aktindsigtssager. Ministeriet har dog ikke oplyst nærmere om, hvornår ministeriet forventer at fristerne for behandling af aktindsigtssager vil kunne overholdes.

Ombudsmanden udtrykker på grundlag af Sundhedsministeriets oplysninger tvivl om, hvorvidt ministeriets tiltag er nok til, at fristerne kan overholdes inden for en kort tidshorisont.

Han har derfor henstillet til Sundhedsministeriet at overveje, om tiltagene er tilstrækkelige til at sikre, at fristerne overholdes på ministeriets område inden for en kort tidshorisont. Ombudsmanden har bedt Sundhedsministeriet om en nærmere redegørelse for ministeriets overvejelser, herunder en nærmere vurdering af, hvordan og inden for hvilken tidshorisont de iværksatte og eventuelle yderligere initiativer må antages at påvirke sagsbehandlingstiderne.

Ombudsmanden har også orienteret Folketingets Retsudvalg og Folketingets Sundhedsudvalg om sagen.

Læs ombudsmandens udtalelse af 18. marts 2021 til Sundhedsministeriet.

Læs ombudsmandens orientering til Folketingets Retsudvalg her og Folketingets Sundhedsudvalg her.

Læs tidligere nyheder om sagen (16. december 2020) her og (12. juni 2020) her.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

 

FAKTA

OFFENTLIGHEDSLOVENS REGLER

  • Af offentlighedsloven fremgår følgende om sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. ...” 
  • Det følger af forarbejderne til loven, at de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage

 

MILJØOPLYSNINGSLOVENS REGLER

  • I miljøoplysningsloven er der fastsat følgende frister for sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 månedefter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen. …”
  • EU-Domstolens dom i sag C-186/04, Housieaux, fastslår, at der i forhold til 2-måneders fristen er tale om en ubetinget sagsbehandlingsfrist.