Ombudsmanden offentliggør temarapport om skattemyndighedernes begrundelser

02-11-2021

Efter at have set nærmere på skattemyndighedernes begrundelser offentliggør ombudsmanden i dag en temarapport om arbejdet. Rapporten samler op på resultaterne fra otte særskilte undersøgelser, der er afsluttet over det seneste år. 

”De gennemførte undersøgelser viser, at skattemyndighederne ofte giver en god begrundelse for, hvorfor en afgørelse har fået det resultat, den har, og det er positivt. Men undersøgelserne viser også, at der sker fejl, og at der er plads til forbedringer”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

De fejl, som ombudsmanden har peget på, drejer sig bl.a. om utilstrækkelig henvisning til de retsregler, som myndigheden har truffet en afgørelse efter, og om manglende angivelse af de hovedhensyn, som har været bestemmende for afgørelsen.

En god begrundelse har flere effekter

Man har som borger eller virksomhed krav på en begrundelse, når myndighederne træffer en afgørelse over for én, og man ikke får fuldt ud medhold. Folketingets Ombudsmand peger i rapporten på, at det er vigtigt, at denne begrundelse er korrekt og forståelig.

”En god begrundelse er vigtig for, at man som borger kan acceptere afgørelsen og have tillid til myndighederne, ligesom den giver borgeren bedre mulighed for at overveje, om der er grundlag for at klage over afgørelsen. En fyldestgørende begrundelse kan desuden give en øget garanti for, at selve afgørelsen er rigtig. Derfor er det også vigtigt, at myndighederne har fokus på at give gode begrundelser,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Resultaterne fra de otte undersøgelser er løbende blevet offentliggjort og kan nu læses samlet i den nye temarapport.

Temarapporten kan læses her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

FAKTA

Gennemførte undersøgelser

De otte undersøgelser, som temarapporten omhandler, er:

 • Gældsstyrelsens begrundelse i afgørelser om modregning (FOB 2020-27).
 • Afskæring fra TastSelv (FOB 2020-28).
 • Gældsstyrelsens begrundelse i afgørelser om lønindeholdelse (udtalelse af 1. oktober 2020 på ombudsmandens skatteside).
 • Motorstyrelsens begrundelse i tilfælde, hvor oplysninger er omfattet af den særlige tavshedspligt (udtalelse af 12. november 2020 på ombudsmandens skatteside).
 • Begrundelser i sager om skønsmæssig forhøjelse af skatteansættelsen (FOB 2020-40).
 • Vurderingsstyrelsens begrundelser i det nye ejendomsvurderingssystem (udtalelse af 11. januar 2021på ombudsmandens skatteside).
 • Egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdiansættelse af importerede brugte motorkøretøjer (FOB 2021-22).
 • Vurderingsstyrelsens begrundelse og stillingtagen til partsanbringender i sager om omvurdering efter vurderingsloven (FOB 2021-25).

Undersøgelserne har vedrørt en række forskellige skattemyndigheder og er gennemført med forskellige metoder. I nogle tilfælde har ombudsmanden indhentet og gennemgået et antal sager fra en myndighed, mens ombudsmanden i andre tilfælde har vurderet en standardbegrundelse, som myndigheden anvendte eller agtede at anvende i flere ensartede sager.

Begrundelse

 • En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Det følger af forvaltningslovens § 22. I samme lovs § 24 er det fastsat, hvad en begrundelse nærmere skal indeholde.
 • En begrundelse skal overordnet fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det indhold, den har. Kravet om en begrundelse giver en øget garanti for, at afgørelsen er rigtig, og at grundlaget for afgørelsen er sagligt og fyldestgørende.
 • Hvornår og hvordan myndigheder skal begrunde deres afgørelser over for borgere og virksomheder er desuden beskrevet i overblik #10 om begrundelse i ombudsmandens myndighedsguide.

Skattekontoret hos ombudsmanden

 • Ombudsmandens Skattekontor blev oprettet i forbindelse med Retssikkerhedspakke II og åbnede 1. januar 2017. Skatteministeriets meddelelse om Retssikkerhedspakke II den 3. maj 2016 kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.
 • Skattekontoret er et juridisk kontor bestående af 11 jurister. Èt af kontorets årsværk bruges på andre opgaver end skattesager.
 • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at Skatteforvaltningen og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.
 • Som de øvrige juridiske kontorer hos ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at lave større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.
 • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.