Familieretshuset ventede alt for længe med at indhente samtykke til en sagkyndig erklæring

10-12-2021

Det er ifølge Folketingets Ombudsmand meget beklageligt, at Familieretshuset først bad en far om samtykke til at få udarbejdet en sagkyndig erklæring, fem måneder efter at Familieretshuset blev bekendt med en dom, der fastslog, at en sådan erklæring skulle udarbejdes, før der kunne fastsættes samvær mellem faren og hans børn.

Da bestillingen af en sagkyndig erklæring hos en ekstern psykolog først sker, når samtykke er modtaget, betød det, at ventetiden blev alt for lang. Dertil kom, at der også viste sig at være lang ventetid på selve udarbejdelsen af den sagkyndige erklæring.

”Ved ikke at få indhentet det nødvendige samtykke hurtigere, udskød man i unødvendig grad afgørelsen af en sag, der handler om samvær mellem en forælder og hans børn. Og i denne type sager bør der i høj grad være fokus på ikke at forlænge sagsbehandlingstiden,” udtaler ombudsmand Niels Fenger.

Faderen henvendte sig til Familieretshuset den 5. oktober 2020 på baggrund af dommen, men først ved et møde den 8. marts 2021 bad Familieretshuset ham om samtykke til at indhente erklæringen.

Læs en anonymiseret udgave af ombudsmandens udtalelse.

 

Folketingets Ombudsmand fokuserer på den lange ventetid på psykologer i Familieretshuset

I forbindelse med behandlingen af den konkrete sag kom det frem, at der generelt er en lang ventetid på udarbejdelse af børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer. Ombudsmanden tog derfor dette spørgsmål op med Familieretshuset.

Ifølge Familieretshuset er der lang ventetid på Sjælland og i dele af Midtjylland. I København og omegn er ventetiden for iværksættelse af undersøgelser og erklæringer efter det oplyste omkring 8 måneder.

Ventetiden skyldes ikke forhold hos Familieretshuset, men primært at der mangler eksterne psykologer til at påtage sig opgaven med at lave de børnesagkyndige undersøgelser og de sagkyndige erklæringer.

Familieretshuset har på den baggrund blandt andet iværksat en hvervekampagne, både på nettet og ved direkte henvendelser til psykologer med den rette faglige baggrund.

Ombudsmanden noterer sig disse initiativer, men han beskriver det samtidig som meget uheldigt, at der er så lang en ventetid på at få indhentet undersøgelser og erklæringer til brug for behandlingen af sager om bl.a. samvær mellem forældre og børn, da det kan indebære en risiko for, at relationen lider skade.

Ombudsmanden vil i midten af 2022 bede Familieretshuset om en status for at følge op på, om ventetiden er blevet nedbragt.

Læs ombudsmandens brev til Familieretshuset i den generelle sag. 

Ombudsmanden har tidligere behandlet en anden generel sag om sagsbehandlingstiden i Familieretshuset i to typer af samværssager. Se nyhed af 4. maj 2021 om denne sag her.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Sagkyndige erklæringer

Efter § 33, stk. 1, i forældreansvarsloven kan Familieretshuset iværksætte børnesagkyndige undersøgelser og indhente sagkyndige erklæringer om forældre i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Undersøgelsen foretages af eksterne børnesagkyndige mv.

Efter § 450 a i retsplejeloven kan familieretten i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige erklæringer om forældre.

Sagsbehandlingstid

Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, hvornår en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag eller på et bestemt sagsområde overskrider det acceptable, beror derfor på en konkret vurdering.

Læs også ombudsmandens overblik #11 i Myndighedsguiden om sagsbehandlingstid.