Indsamlingsnævnets behandling af Nye Borgerlige var kritisabel

29-01-2021

Indsamlingsnævnet begik flere fejl, da nævnet behandlede en sag om Nye Borgerliges indsamling ”Danskerne støtter Støjberg”. Det følger af en undersøgelse, som sætteombudsmand Henrik Bloch Andersen netop har afsluttet.

Efter at Nye Borgerlige havde begyndt sin indsamling i foråret 2020, meddelte Indsamlingsnævnet, at partiet efter indsamlingsloven skulle ansøge om tilladelse til indsamlingen. Det viste sig senere, at det ikke var tilfældet.

”Det er særdeles uheldigt, at to af Indsamlingsnævnets breve til Nye Borgerlige fremstod som afgørelser, når de ifølge nævnet alene blev sendt som vejledningsbreve,” siger sætteombudsmand Henrik Bloch Andersen.

Han peger også på, at Indsamlingsnævnet handlede ”klart i strid med god forvaltningsskik” i forbindelse med udtalelser til pressen:

”Formandens udtalelser til pressen gav indtryk af, at indsamlingen krævede en tilladelse. Men på det tidspunkt havde nævnet endnu ikke færdigbehandlet sagen, og det viste sig senere, at indsamlingen faktisk ikke krævede tilladelse”, siger Henrik Bloch Andersen. Også en efterfølgende udtalelse om et spørgsmål om oprejsning til Nye Borgerlige var efter sætteombudsmandens opfattelse beklagelig, da nævnet på det tidspunkt ikke havde besvaret Nye Borgerliges henvendelse herom.

En indsamling kræver normalt en forudgående tilladelse af Indsamlingsnævnet. Det følger af indsamlingsloven. Indsamlinger til støtte for politiske partier er dog undtaget fra loven og dermed fra kravet om tilladelse.

Sagen har fået sætteombudsmand Henrik Bloch Andersen til at bede Indsamlingsnævnet om at oplyse om resultatet af de tiltag vedrørende nævnets vejledning af borgerne og kommunikation til pressen, som nævnet har oplyst, at nævnet vil iværksætte som følge af sagen.

Se sætteombudsmandens udtalelse her 

Se sætteombudsmandens brev til Indsamlingsnævnet her 

 

For yderligere oplysninger:

Sætteombudsmand Henrik Bloch Andersen, tlf. 50 75 09 26.

 

FAKTA

OM SAGEN

Den 26. maj 2020: Nye Borgerlige iværksætter kampagnen ”Danskerne støtter Støjberg” via hjemmesiden www.danskernestotterstojberg.dk.

Den 29. maj 2020: Indsamlingsnævnet skriver til Nye Borgerlige, at nævnet er blevet bekendt med, at Nye Borgerlige foretager en indsamling til fordel for Inger Støjberg. Nævnet beder Nye Borgerlige om at søge om tilladelse til indsamlingen.

Den 3. og 4. juni 2020: Nye Borgerlige retter telefonisk og skriftligt henvendelse til Indsamlingsnævnet og anfører bl.a., at kampagnen ”Danskerne støtter Støjberg” er omfattet af en undtagelse i indsamlingsloven, hvorefter loven – og dermed reglen om at en indsamling kræver tilladelse fra nævnet – ikke gælder for indsamlinger til støtte for politiske partier.

Den 4. juni 2020: Indsamlingsnævnet skriver til Nye Borgerlige bl.a., at det er nævnets vurdering, at indsamlingen ikke er undtaget fra kravet om tilladelse i indsamlingsloven, eftersom der ikke er tale om en indsamling til fordel for partiet Nye Borgerlige eller til fordel for en opstillingsberettiget kandidats valgkampagne. Nævnet ”henstiller”, at Nye Borgerlige sender en ansøgning om tilladelse.

Den 4. juni 2020: I en artikel i Politiken er Indsamlingsnævnets formand citeret for at sige bl.a., at ”Vi har jo også læst loven og er af den klare opfattelse, at sådan som den her indsamling er skruet sammen, så er den ikke undtaget loven”, og hvis Nye Borgerlige ikke søger om tilladelse, ”vil [det] så blive en politianmeldelse, som er det eneste redskab, vi ellers har”.

Den 15. juni 2020: Indsamlingsnævnet skriver – efter et nævnsmøde om sagen – at Nye Borgerlige er kommet med uddybende oplysninger om indsamlingen, og at nævnet på den baggrund vurderer, at Nye Borgerliges indsamling er undtaget fra kravet om tilladelse. Indsamlingsnævnet skriver også, at nævnet herefter ikke foretager sig yderligere i sagen.

Den 16. juni 2020: Nye Borgerlige kvitterer skriftligt for modtagelsen af nævnets brev af 15. juni 2020 og spørger til, hvordan nævnets formand vil give Nye Borgerlige oprejsning. Nye Borgerlige anfører bl.a., at partiet forventer, at nævnet udsteder en pressemeddelelse, hvor nævnets formand trækker sine udtalelser tilbage.

Den 17. juni 2020: Politiken bringer en artikel om, at Nye Borgerlige kræver ”oprejsning” fra Indsamlingsnævnet. I artiklen er gengivet flere udtalelser om sagen fra Indsamlingsnævnets formand, herunder formandens svar på et spørgsmål om, hvorvidt nævnet havde tænkt sig at give Nye Borgerlige ”oprejsning”. Samme dag offentliggør Indsamlingsnævnet brevet af 15. juni 2020 til Nye Borgerlige på nævnets hjemmeside.

Den 3. juli 2020: Indsamlingsnævnet besvarer Nye Borgerliges henvendelse af 16. juni 2020 til nævnet.

 

OM INDSAMLINGSLOVEN

  • Indsamlingsloven (lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling mv. med senere ændringer) finder anvendelse på indsamlinger, hvorved forstås enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål (lovens § 1, stk. 1).
  • Loven gælder ikke for indsamlinger til støtte for politiske partier (lovens § 2, stk. 1, nr. 4).
  • En indsamling, der er omfattet af loven, kan først iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen (lovens § 3, stk. 1).
  • Overtrædelse af lovens krav om tilladelse fra Indsamlingsnævnet straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning (lovens § 16, stk. 1).
  • Det er Indsamlingsnævnets opgave bl.a. at føre tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven (lovens § 10, stk. 1).
  • Indsamlingsnævnet kan af egen drift optage en sag til behandling (lovens § 10, stk. 6).

OM SÆTTEOMBUDSMANDSFUNKTIONEN

Folketingets Retsudvalg bad den 2. juli 2020 landsdommer Henrik Bloch Andersen om som sætteombudsmand at varetage ombudsmandens funktioner i sagen, da ombudsmanden selv havde erklæret sig inhabil.