Fonden Femern Belt Development er ikke omfattet af offentlighedsloven

16-12-2021

Den erhvervsfremmende fond Femern Belt Development (FBD) er ikke omfattet af offentlighedsloven og skal derfor ikke følge offentlighedslovens regler om aktindsigt. Det tilkendegiver ombudsmanden i en sag, der netop udspringer af en anmodning om aktindsigt i fonden.

Ombudsmanden bygger sin udtalelse på en vurdering af, at fonden ikke er undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn eller kontrol i en grad, der bringer den ind under offentlighedsloven.

I den forbindelse har ombudsmanden lagt vægt på bl.a., at fonden er oprettet på privatretligt grundlag, at fondens drift og virksomhed ikke er særskilt eller detaljeret reguleret af regler udstedt af det offentlige, at fonden har sin egen formue, at den har sin egen direktion og bestyrelse, og at det offentlige ikke har instruktionsbeføjelser over for fonden.

”Fement Belt Developement er oprettet på privatretligt grundlag, og retspraksis viser, at der skal meget til, før institutioner af den karakter kan anses for at være omfattet af den offentlige forvaltning. Kravene for at fravige udgangspunktet er efter min opfattelse ikke opfyldt her,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Virksomheden Scandlines Danmark ApS begærede i efteråret 2020 aktindsigt i en række oplysninger hos fonden. Denne anmodning afviste FBD imidlertid med den begrundelse, at fonden ikke er omfattet af offentlighedsloven.

Scandlines klagede efterfølgende til Folketingets Ombudsmand, der ud fra en samlet vurdering ikke finder grundlag for at konkludere, at FBD er omfattet af offentlighedsloven. Dermed er ombudsmanden ikke kompetent til at behandle en klage over fonden.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Yderligere oplysninger:

 Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Femern Belt Development blev oprindelig stiftet af Storstrøms Amt i 2006 under navnet Fonden Femern Bælt Forum.
  • Fonden afslog i oktober 2020 en anmodning om aktindsigt fra Scandlines med den begrundelse, at fonden ikke er omfattet af offentlighedsloven.
  • Ombudsmanden har vurderet sagen på baggrund af offentlighedslovens § 3, stk.1, nr. 2. Efter denne bestemmelse omfatter lovens regler om bl.a. aktindsigt selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol.
  • Ombudsmandens virksomhed omfatter efter ombudsmandslovens § 7, stk. 1, alle dele af ”den offentlige forvaltning”, herunder fonde som er omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2.