Alt for lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset

04-05-2021

Ombudsmanden har undersøgt Familieretshusets sagsbehandlingstid i sager om overvåget samvær efter dom og sager om midlertidigt samvær.

Efter ombudsmandens opfattelse skal børn og forældre vente alt for længe på at få behandlet disse sager om samvær.

I 2020 var sagsbehandlingstiden i de to typer af sager i gennemsnit mere end 12 uger. Ifølge retsgrundlaget skal sagerne behandles ”hurtigst muligt”. 

”Vi taler om mennesker, der er havnet i svære og ofte konfliktfyldte situationer. Derfor er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på tre måneder i sager om overvåget eller midlertidigt samvær alt for længe. Jeg forstår årsagerne til de lange sagsbehandlingstider, men det ændrer ikke på, at de er alt for lange for både børn og forældre,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Tiltag for at nedbringe ventetiden

I midten af 2020 modtog ombudsmanden flere henvendelser fra forældre om Familieretshusets sagsbehandlingstid. Han indledte derfor en undersøgelse af sagsbehandlingstiden i to typer af sager – sager om udmøntning af familierettens domme om overvåget samvær og sager om midlertidigt samvær efter forældreansvarslovens § 29.

Familieretshuset har forklaret de lange ventetider med bl.a., at ressourcerne i Familieretshuset ikke var tilstrækkelige til at løfte alle opgaverne i det nye familieretlige system, der trådte i kraft den 1. april 2019. Nedlukningen i forbindelse med håndtering af COVID-19 i 2020 har også lagt pres på systemet.

Folketinget har ad flere omgange tilført yderligere bevillinger til Familieretshuset, som sammen med andre initiativer skal nedbringe sagsbehandlingstiden. Ventetiderne forventes dog først at begynde at falde, når nye medarbejdere er oplært i løbet af 2021, og sagsbunken forventes først at være afviklet medio 2022.

Ombudsmanden skriver i sin udtalelse, at han går ud fra, at myndighederne løbende vil vurdere, om tiltagene har den ønskede effekt, og om der er behov for at iværksætte yderligere tiltag. Ombudsmanden har også varslet, at han vil bede om status for sagsbehandlingstiderne i starten af 2022. 

Læs ombudsmandens udtalelse til Familieretshuset her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

 

FAKTA

Familieretshuset

Familieretshuset blev oprettet ved lov den 1. april 2019 og overtog ved lovens ikrafttræden opgaver fra Statsforvaltningen, der samtidig blev nedlagt.

Familieretshuset behandler sager om bl.a. forældremyndighed, bopæl og samvær efter reglerne i forældreansvarsloven.

Afgørelser om samvær træffes enten af Familieretshuset eller af familieretten efter Familieretshusets oplysning af sagen. Familieretshusets afgørelser kan indbringes for familieretten.

Overvåget samvær

Overvåget samvær gennemføres normalt i Familieretshuset. Når familieretten har bestemt, at der skal være overvåget samvær, er det Familieretshuset, der udmønter dommen.

Midlertidigt samvær

Efter forældreansvarslovens § 29 kan Familieretshuset under en sag om forældremyndighed, om barnets bopæl, om samvær eller om anden kontakt efter anmodning træffe afgørelse om midlertidigt samvær.

Sagsbehandlingstid

Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, hvornår en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag eller på et bestemt sagsområde overskrider det acceptable, beror derfor – hvis der ikke er fastsat særregler om det – på en konkret vurdering.

Se også ombudsmandens overblik #11 i Myndighedsguiden om sagsbehandlingstid.

I lovgivningen på området er der ikke fastsat bestemte frister for Familieretshusets udmøntning af domme om overvåget samvær, men det fremgår af forarbejderne til lov om Familieretshuset, at Familieretshuset altid skal afslutte behandlingen af en sag ”hurtigst muligt” af hensyn til barnet og familien.

I § 7, stk. 2, i forældreansvarsbekendtgørelsen er det udtrykkeligt nævnt, at sager om midlertidigt samvær skal behandles ”hurtigst muligt”.