Kritisk Facebook-opslag overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed

03-11-2021

Ombudsmanden kan ikke kritisere, at en kommune fritog en kommunal medarbejder fra tjeneste og gav ham en advarsel for kritiske ytringer på Facebook om ledelsen på hans arbejdsplads.

Kommunen havde sendt medarbejderen hjem, fordi han efter en ferie i udlandet havde symptomer, som kommunen frygtede kunne være symptomer på COVID-19.

Medarbejderen skrev i et opslag på Facebook bl.a. følgende om ledelsen på arbejdspladsen: 

”At gøre mig til et Corona-tilfælde hænger sammen med, at de har plattet min kommune for sygedagpengerefusion, uagtet at jeg hverken har været syg eller i karantæne”.

Kommunens vurdering af, at udtalelsen overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed og derved, at udtalelsen indgik i grundlaget for tjenestefritagelsen og advarslen, giver ikke ombudsmanden anledning til kritik.

”Offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed, men sagen viser, at ytringsfriheden har grænser. En beskyldning om, at arbejdsgiveren ønskede uberettiget at opnå sygedagpengerefusion, er efter min opfattelse meget grov og overskrider disse grænser, med mindre den kan dokumenteres eller dog sandsynliggøres”, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Ved sin bedømmelse af sagen har Ombudsmanden blandt andet lagt vægt på, at kommunen har oplyst, at den havde indberettet situationen og ved en fejl samtidig havde søgt om sygedagpengerefusion, men at fejlen senere blev rettet, og at medarbejderen havde fået dette at vide, inden han skrev sit opslag på Facebook.

Ombudsmanden har ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens oplysninger og har heller ikke grundlag for at antage, at årsagen til, at kommunen indberettede situationen, var, at kommunen ønskede at opnå sygedagpengerefusion. Ombudsmanden mener heller ikke, at medarbejderen med rimelighed selv kunne have fået det indtryk.

Ytringen måtte derfor anses for så grov, at den overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED

 • De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016.
 • I vejledningen opsummeres rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed således, (pkt. 3):
  • ”Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.
  • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
  • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.
  • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde”.
 • I Overblik #17 i Ombudsmandens Myndighedsguide findes også en kort gennemgang af rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed.