Sundhedsministeriet gav ikke klar besked om den forventede sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag

30-11-2021

En journalist, der havde søgt aktindsigt i dokumenter hos Sundhedsministeriet, fik i månedsvis at vide, at hans aktindsigtsanmodning ville blive behandlet inden for relativt få uger, uden at det skete.

Det får ombudsmanden til at udtale, at ministeriets sagsbehandling var meget beklagelig, idet han understreger, at en myndigheds udmeldinger om den forventede sagsbehandlingstid skal være realistiske.

Ombudsmanden kritiserer desuden Sundhedsministeriets sagsbehandlingstid, som foreløbig havde været 167 arbejdsdage på tidspunktet for ombudsmandens undersøgelse.

Udmeldinger om forventet sagsbehandlingstid skal være realistiske

Journalisten bad i februar 2021 Sundhedsministeriet om aktindsigt i alt materiale i sagen om en sundhedsreform siden regeringens tiltrædelse.

I de følgende otte måneder sendte ministeriet ni såkaldte underretningsbreve til journalisten med udmeldinger om, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. I disse breve oplyste ministeriet, at det endnu ikke havde været muligt at behandle aktindsigtsanmodningen, men at sagen kunne forventes færdigbehandlet inden for relativt få uger.

Ministeriet begrundede navnlig fristoverskridelserne med arbejdspres på grund af håndtering af COVID-19, samt at ministeriet var ved at behandle andre aktindsigtsanmodninger, der var modtaget før journalistens.

Ombudsmanden konstaterede, at den samlede sagsbehandlingstid i sagen endte med at blive mere end 12 gange så lang som angivet i ministeriets første udmelding af 15. februar 2021 og mere end 6 gange så lang som angivet i ministeriets femte udmelding af 25. maj 2021.

Det var ombudsmandens opfattelse, at Sundhedsministeriet i sine underretningsbreve skulle have givet journalisten et mere realistisk skøn over, hvornår hans aktindsigtsanmodning kunne forventes at blive færdigbehandlet. Dette gælder også, når en realistisk udmelding vil vise, at myndigheden ikke overholder lovbestemte frister eller i øvrigt almindelige krav til forsvarlig sagsbehandlingstid.

”Man kan ikke som myndighed udmelde en forventet sagsbehandlingstid, som man reelt ikke har mulighed for at overholde. De borgere og journalister, der anmoder om aktindsigt, har krav på at få oplyst en realistisk tidshorisont for, hvornår de kan forvente at få deres anmodning behandlet,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Da Sundhedsministeriet efterfølgende har truffet afgørelse i sagen, foretager ombudsmanden sig ikke mere i sagen.

Læs ombudsmandens redegørelse.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Offentlighedslovens regler om sagsbehandlingstid og underretninger

Sagsbehandlingstid: Det følger af offentlighedslovens § 36, stk. 2, 1. og 2. pkt., at myndigheder mv. snarest afgør, om en fremsat anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

Underretninger: Efter offentlighedslovens § 36, stk. 2, 3. pkt., skal den, der har anmodet om aktindsigt, underrettes om grunden til en eventuel fristoverskridelse og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Det er forudsat i forarbejderne til bestemmelsen, at en underretning om fristudsættelse skal indeholde en mere præcis oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.