Skattekontoret sætter fokus på digitalisering hos skattemyndighederne

17-03-2021

Ombudsmandens Skattekontor vil i den kommende tid have et særligt fokus på skattemyndighedernes digitalisering af sagsbehandlingen.

Skattekontoret kommer til at undersøge nogle af skatteforvaltningens eksisterende IT-systemer for at vurdere, om løsningerne i tilstrækkelig grad understøtter, at skattemyndighederne lever op til de retssikkerhedsgarantier, der følger af forvaltningsretten. Skattekontoret vil også se på IT-systemer, der endnu ikke er færdigudviklede. Det sker for at undersøge, hvordan skattemyndighederne tager højde for forvaltningsretlige regler i udviklingsfasen. Skattekontoret vil således foretage undersøgelser af IT-systemer i en tidligere fase, end ombudsmandsinstitutionen ellers normalt gør.

Ombudsmandens skattekontor har som et første skridt iværksat to undersøgelser af IT-projekter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der hører under Skatteministeriet. Det drejer sig dels om en opgradering af et digitalt journaliseringssystem, dels om Deleøkonomi, som er en indberetningsløsning, hvor der kan indberettes indtægter fra udlejning af bil, båd og bolig.

”Digitalisering af dele af den offentlige forvaltning kan give store fordele for både borger og forvaltning. Også på skatteområdet. Det er derfor positivt, at skattemyndighederne løbende gennemfører nye digitaliseringstiltag. Samtidig er det afgørende, at IT-systemerne udvikles og anvendes på en måde, så man undgår fejl i forhold til borgerne. Én fejl i et IT-system på skatteområdet kan således hurtigt ramme et stort antal skatteborgere. Derfor fokuserer vi i den kommende tid på digitalisering inden for skatteområdet,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Når undersøgelserne er gennemført, vil Skattekontoret samle op på resultaterne i en særlig temarapport om digitalisering af sagsbehandlingen hos skattemyndighederne.

Ud over undersøgelserne inden for digitalisering gennemfører Skattekontoret fortsat andre undersøgelser på skatteområdet.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

 

FAKTA

FORVALTNINGSRETLIGE KRAV VED DIGITALISERING

  • De generelle forvaltningsretlige regler og principper gælder, uanset om sagsbehandlingen er digitaliseret eller ej. Når hele eller dele af sagsbehandlingen på et område digitaliseres, skal forvaltningsretlige retsgarantier altså stadig overholdes.
  • Ombudsmanden har i de senere år i en del sager konstateret, at offentlige IT-løsninger ikke har sikret, at de forvaltningsretlige krav overholdes, og flere sager har vist, hvor væsentligt det kan være for den enkelte borgers retssikkerhed, at IT-systemer er indrettet i overensstemmelse med lovgivningen.
  • Se overblik #13 om generelle forvaltningsretlige krav til offentlige IT-systemer og overblik #12 om partsrettigheder og offentlige IT-systemer i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.

SKATTEKONTORET HOS OMBUDSMANDEN

  • Ombudsmandens Skattekontor blev oprettet i forbindelse med Retssikkerhedspakke II og åbnede den 1. januar 2017. Skatteministeriets meddelelse om Retssikkerhedspakke II den 3. maj 2016 kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.
  • Skattekontoret er et juridisk kontor bestående af 11 jurister. Ét af kontorets årsværk bruges på andre opgaver end skattesager.
  • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at Skatteforvaltningen og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.
  • Som de øvrige juridiske kontorer hos ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at gennemføre større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.
  • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.
  • På Skattekontorets side på ombudsmandens hjemmeside kan man se de undersøgelser og sager, som Skattekontoret er i gang med at undersøge af egen drift eller allerede har gennemført.